Skoči na glavno vsebino

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.


Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  • v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, tujemu jeziku pa dve uri. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.


Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali delno. Ravnatelj odloči o oprostitvi na osnovi pisne vloge staršev in potrdila o vpisu v glasbeno šolo.


Postopek izbire

  • februar – roditeljski sestanki za starše šestošolcev
  • april –  anketa o izbirnih predmetih  (učenci 6., 7., 8. r.)
    Po prijavi v eAsistenta za starše izberite obvestilo “Izbirni predmeti v šolskem letu 2024/2025” in rangirajte predmete, ki jih boste skupaj z otrokom izbrali. Izbirni postopek je potrebno zaključiti do 10. aprila, zato vas vljudno prosimo, da izbiro opravite čim prej oziroma najkasneje do tega datuma.
  • april – oblikovanje skupin izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
  • maj – usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi in dokončno oblikovanje skupin

BROŠURA Z OPISI PREDMETOV


 
 
Dostopnost