Skoči na glavno vsebino

Erasmus+ projekt »Šola v medmrežju«

Na osnovni šoli Mozirje v zadnjih letih opažamo bistveno povečanje težav učencev povezanih z ekscesivno in nepravilno rabo interneta v vseh svojih oblikah in napravah. Zaradi vidnih težav v določeni generaciji otrok, smo v preteklem šolskem letu med učenci izvedli anonimno anketo o rabi interneta in elektronskih medijev.  Iz rezultatov smo ugotovili, da ima velik odstotek učencev resne težave z uporabo interneta in elektronskih naprav, njihove težave pa se kažejo kot razdražljivost, težave v komunikaciji z vrstniki in s starši, povečana agresivnost, znižan učni uspeh in motivacija za delo, pomanjkanje spanja in nesposobnost lastne kontrole ob zmanjšanju ali prenehanju uporabe. Povprečno anketirani učenci na dan za različnimi elektronskimi mediji z internetom preživijo 3,6 ure. Ogromno se jih srečuje s spletnim nasiljem in neprimerno komunikacijo na različnih socialnih omrežjih. Ker so rezultati zelo zaskrbljujoči, si je naša šola v tem šolskem letu kot eno od prednostnih nalog zadala usmerjanje otrok k varni rabi interneta, predvsem v obliki preventive in ozaveščanja tako otrok kot staršev na različnih nivojih delovanja šole. Sodelujemo že z organizacijo safe.si, a si kot kolektiv želimo poglobljenih znanj in spretnosti v uporabi IKT pri pouku in znanj za pripravo splošnega šolskega programa, ki bi otrokom nudil osnovna znanja in veščine varne in smiselne uporabe sodobne tehnologije tako v šoli kot doma in, ki bi pri tem deloval preventivno. Ker smo pedagoški delavci ugotovili, da tudi nam manjkajo osnovne veščine vpeljave IKT v različne oblike pouka in tako tudi veščine za pripravo preventivnega programa, smo v sklopu projekta izbrali individualna strukturirana izobraževanja, ki bodo nudila znanje in razvoj veščin v bolj smotrni in intenzivni uporabi 2.0 spletnih tehnologij pri pouku in znanja o preventivnih delavnicah za preprečevanje spletnega nasilja in potrebnih ravnanj pri pojavi le tega. Prav tako bomo v sklopu intenzivnih individualnih strukturiranih izobraževanj pridobili znanja o pripravi celostnega šolskega programa po modelu držav, ki se s tem problemom že srečujejo in ga rešujejo sistemsko, kar bi bilo nujno potrebno tudi pri nas. Izdelati želimo namreč konkreten celostni program dela za učence od 1. do 9. razreda, ki bi vključeval osnovno računalniško opismenjevanje in opolnomočenje otrok in vpeljevanje v varno rabo internetnih aplikacij in socialnih medijev. O vsem tem želimo tudi intenzivneje obveščati starše ter lokalno okolje preko predavanj za starše in objav na šolski spletni strani ter v lokalnih medijih.

V projekt je vključenih 11 pedagoških delavcev, učiteljev tako razrednega kot predmetnega pouka, učiteljev v podaljšanega bivanja, vzgojiteljica v 1. razredu ter šolska svetovalna delavka.  Z naborom sodelujočih želimo omogočiti dostop do vseh učencev na šoli, torej učencev vseh starostnih obdobij.

Z udeležbo na izbranih strukturiranih izobraževanjih želimo na šoli izboljšati osnovno znanje in uporabo sodobne informacijske komunikacijske tehnologije (IKT) med sodelujočimi učitelji in znanje ter usvojene nove strategije poučevanja prenesti na ostale zaposlene na šoli.

Prav tako želimo s pridobljenimi znanji izboljšati prepoznavanje ter ustrezno reagiranje v primerih nasilja, še posebej spletnega nasilja, za katerega opažamo, da ga je vedno več.

Končni cilj je izdelati strateški šolski načrt dela z vsebinami, povezanimi s preventivnimi dejavnostmi za preprečevanje tveganih oblik vedenja v povezavi s sodobno tehnologijo, organizirati dejavnosti za učence in ob tem primerne vsebine za starše otrok.

Prav tako želimo načrtno povečati uporabo spletnih aplikacij, platform ter različnih programov  v pedagoškem procesi in razvijati kompetence samostojne uporabe internetnih orodij za zanimivejše in aktualnejše podajanje učne snovi, kjer je to smiselno in izvedljivo.  Dolgoročni učinki projekta se bodo kazali kot boljša praktična uporaba usvojenih znanj in uporaba IKT v procesu poučevanja pri učiteljih, zmanjšana uporaba spletnih aplikacij in interneta med učenci v popoldanskem času ter manj spletnega nasilja.

Petra Klepec, univ. dipl. psih.,

ravnateljica

—————————————————————————————————————-

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

 

Dostopnost