Skoči na glavno vsebino

Šolsko svetovalno delo izvaja šolska svetovalna delavka.

Temeljna delovna področja šolske svetovalne službe:

  • sprejem šolskih novincev in njihovo spremljanje,
  • osebno in skupinsko svetovanje otrokom in mladostnikom,
  • poklicno informiranje in svetovanje,
  • pedagoško-posvetovalno delo z učitelji, starši in zunanjimi svetovalnimi službami,
  • razvojno-preučevalno in evalvacijsko delo,
  • identifikacija nadarjenih učencev.

Svetovalno delo je kontinuirano od prvega stika otroka s šolo pa vse do njegovega vpisa v SŠ in zajema vse učence. Šolska svetovalna služba zbira, analizira in evalvira podatke o učencih za vzgojno-izobraževalne namene.
Poudarek pri svetovanju se spreminja v skladu z rastjo in potrebami otroka.

Šolska svetovalna delavka se ukvarja z reševanjem težav in travm posameznih učencev pri premagovanju osebnostnih, razvojnih, socialnih, učnih in drugih težav, s katerimi se v šoli srečujejo. Njeno delo pa je zasnovano tudi preventivno v smislu odpravljanja in preprečevanja stresnih okoliščin, ki izvirajo iz šole same.

V tem smislu je področje dela šolske svetovalne službe sodelovanje pri razvijanju in izvajanju šolskih programov, pouka, metod in oblik dela.

Ob tem sodeluje z učitelji, vodstvom šole in starši, skupaj z njimi analizira učne in druge situacije, vzroke za nastale težave in načine, kako učencem pomagati.

Pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnjaki in zunanjimi ustanovami (CSD, svetovalni center …).

 

Šolska svetovalna delavka je Mateja Janet.

Nadomešča jo Anja Gobec

Dostopnost