Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci in starši!

Ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja vas obveščamo o možnostih štipendiranja v Republiki Sloveniji ter kje in kdaj se vloge za štipendiranje oddajajo. Štipendije ureja  nov Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013; ZŠtip-1), ki v 8. členu določa dodeljevanje naslednjih štipendij:

 1. državne
 2. Zoisove
 3. štipendije za deficitarne poklice
 4. štipendije za Slovence v zamejstvu
 5. štipendije Ad futura
 6. sofinancirane kadrovske štipendije.

 

Poleg tega zakon določa tudi, da je mogoče:

 • z začetkom šolskega/šudijskega leta 2014/2015 državne štipendije kombinirati s:
  • kadrovsko štipendijo,
  • štipendijo za deficitarne poklice, 
  • štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.
 • Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE:

–   So namenjene dijakom ali študentom iz socialno ogroženih družin.

–   Vloga za štipendijo se odda na pristojnem centru za socialno delo (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev), roka za oddajo ni, štipendija prične veljati naslednji mesec po odobritvi.

–   Možni dodatki: dodatek za bivanje – 80 € (če je kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km, če strošek najema znaša najmanj 65 evrov mesečno in štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine, štipendist, ki prejema dodatek za bivanje, ni upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice), dodatek za uspeh (od 17€ do 40€), dodatek za dijake s posebnimi potrebami – 50€.

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE:

–   Namenjene dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov.

–   Pogoji za pridobitev ob prehodu v srednjo šolo: doseženi posebni dosežki v 8. ali 9 razredu  IN  povprečna ocena vseh predmetov v 9. razredu vsaj 4,7.

–   Kot pogoj NI VEČ potrebno potrdilo o ugotovljeni nadarjenosti.

 

KAJ SE ŠTEJE ZA IZJEMNI DOSEŽEK

–   Najvišja mesta na državnih tekmovanjih.

–   Priznanje za najboljše raziskovalne naloge.

–   Najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih.

–   Nagrajeno znanstvenoraziskovalno, umetniško delo na državni, mednarodni ravni.

–   Umetniško delo, ki je prejelo vsaj dve pozitivni kritiki v različnih tiskanih medijih.

–   Zoisova štipendija mesečno znaša 120 evrov za dijaka in 140 evrov za študenta. Možen je dodatek za bivanje ali dodatek za dijaka s posebnimi potrebami.

–   Vloga se nahaja na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij. Poziv za nove štipendiste bo objavljen predvidoma do konca meseca junija. Oddaja vloge ima omejen rok.  (www.sklad-kadri.si)

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

–  Štipendija za deficitarne poklice je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS za obdobje petih let. Gre za poklice, ki jih na trgu delovne sile primanjkuje.

–  Štipendije za deficitarne poklice sklad dodeli na podlagi javnega razpisa z odprtim rokom za vložitev vloge, ki ga objavi sklad na svojih spletnih straneh: www.sklad-kadri.si do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto.

–  Višina štipendije je 100€ mesečno.

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

–   Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem (dijakom, študentom).

VRSTE:

 • neposredno sofinancirane kadrovske štipendije (prijave zainteresiranih štipendistov sprejemajo delodajalci neposredno)
 • posredno sofinancirane kadrovske štipendije (prijave zainteresiranih štipendistov sprejemajo REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE –RRA. Sklad oz. RRA objavita javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja delodajalcem do konca FEBRUARJA.

KJE LAHKO IZVEM, KATERI DELODAJALCI BODO PODELJEVALI KADROVSKE ŠTIPENDIJE?

–    IZMENJEVALNICA na http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/

–    NA RRA (regionalne razvojne agencije)

–    OBJAVE DELODAJALCEV v glasilih, na svojih spletnih straneh

      Štipendist se mora po končanem šolanju zaposliti pri delodajalcu za čas sofinanciranja kadrovske štipendije.

 

KJE DOBIM VEČ INFORMACIJ O ŠTIPENDIJAH?

–          Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (www.mddsz.gov.si/Aktualno)

–          Sklad za razvoj kadrov in štipendije (www.sklad-kadri.si)

–          Centri za socialno delo

–          RRA – regionalne razvojne agencije

–          Direktno pri delodajalcih

Hkrati vas opozarjamo tudi na možnost subvencioniranja mesečnih vozovnic. Vlogo, ki jo potrdijo srednje šole, najdete na spletnih straneh Ministrstva RS za infrastrukturo in jo izpolnjeno posredujete ponudniku medkrajevnega prevoza.

 

Lep pozdrav in uspešen prehod v srednjo šolo!

Petra Klepec, univ. dipl. psih.,                                                                      Andreja Hramec, univ. dipl. psih.,
  šolska svetovalna delavka                                                                                             ravnateljica

Dostopnost