Skoči na glavno vsebino

Kadar se učenci znajdejo v težavah, prihajajo v spore s sošolci, učitelji, imajo težave doma ali sami s seboj, niso kos učenju, se težje izražajo in netekoče berejo, lahko poiščejo pomoč pri šolski svetovalni delavki.

  

Naloga šolske svetovalne službe je, da svetuje učencem in staršem, sodeluje z učitelji, vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

  

 

Svetovalno delo z učenci:

–    delo s šolskimi novinci,

–    poklicno orientacija – neposredna priprava na poklicno odločitev in individualno svetovanje za poklic, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacija o štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost,

–     svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami,

–     koordinacija dela za učence s posebnimi potrebami,

–     vodenje in koordinacija šolske skupnosti in otroškega parlamenta …

  

Sodelovanje s starši:

–     delo s šolskimi novinci – vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o šolanju otroka oz. o odložitvi šolanja,

–     poklicna orientacija – predavanje za starše otrok, individualno svetovanje v zvezi z vpisom v srednje šole, štipendiranje,

–     svetovanje staršem v zvezi z učnimi, vedenjskimi težavami in osebnostnimi težavami otrok …

Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami

–     timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole in ŠSD,

–     sodelovanje na pedagoških konferencah,

–     evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev v 4. razredu,

–     koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami,

–     sodelovanje na aktivih razredne in predmetne stopnje,

–     posredovanje rezultatov analiz, anket,

–     sodelovanje z vrtci,

–     sodelovanje z zdravstvenimi zavodi,

–     sodelovanje s CSD,

–     sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje …

Vodenje socialnih akcij na šoli:

–     regresiranje šolske prehrane,

–     subvencioniranje šole v naravi, taborov …

Svetovalna delavka je Mateja Janet, mag. psih., telefon: 839 27 43, e-mail: mateja.janet@os-mozirje.si

Dostopnost