Na podlagi 31.a člena Zakona o Osnovni šoli in 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 81/06, 102/07) Osnovna šola Mozirje določa in sprejema

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MOZIRJE

S hišnim redom šola uredi vprašanja, pomembna za življenje v šoli, in sicer:
1.    splošne določbe,
2.    območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3.    poslovni čas in uradne ure,
4.    uporaba šolskega prostora,
5.    organizacija nadzora,
6.    ukrepi za zagotavljanje varnosti,
7.    vzdrževanje reda in čistoče,
8.    prehodne in končne določbe.

1.    SPLOŠNE DOLOČBE
1.1    Pravila hišnega reda veljajo za območje centralne šole in obeh podružničnih šol (Šmihel in Lepa Njiva).
1.2    Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:
– uresničevanju ciljev in programov šole,
– varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,
– urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju v šoli,
– preprečevanju škode.
1.3    Določila hišnega reda morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi udeleženci vzgoje in izobraževanja.
1.4    Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:
– programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi…,
– na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole.
1.5    Uporaba hišnega reda  velja za celotni šolski prostor, površine in zgradbe.  
Če so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi uporabniki soglasno.

2.    OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR
Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa samo v uporabo, ki jih šola vzdržuje in za njih skrbi.
Te površine so:
–    prostori šole (učilnice, hodniki, sanitarije, telovadnica, jedilnica),
–    športna dvorana,
–    dohod do šole,
–    otroško igrišče,
–    nogometno igrišče z atletsko stezo,
–    zelenice ob šoli in šolskem igrišču,
–    parkirišča ob vhodu v osnovno šolo in ob športni dvorani,
–    ostale površine, kjer se učenci in učenke (v nadaljevanju učenci) zadržujejo med šolskimi dejavnostmi (šola v naravi, športni in kulturni dnevi…).

3.    POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
3.1    Poslovni čas šole
Poslovni čas šole je določen s šolskim koledarjem. V času pouka je šola vsak dan odprta od 6.15 do 20. ure, v počitnicah pa od 7. do 14. ure.
Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (prireditve, potreba po najemu prostorov, izjemne razmere…) odredi, da šola začasno posluje tudi druge dni.

3.2    Uradne ure
Uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 7.30 do 8. ure in od 12. do 14. ure, ob sredah do 14.30.
V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.
Uradne ure ne veljajo za ravnateljico šole, ki sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje o pomembnih zadevah.

3.3.    Organizacija pouka
Šola organizira pouk, dneve dejavnosti, ekskurzije, tečaje in druge dejavnosti v skladu z veljavnimi normativi in standardi po urniku, ki ga sprejme z Letnim delovnim načrtom šole. V skladu LDN je tudi delovni čas učiteljev. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:
– skupne in individualne govorilne ure,
– roditeljski sestanki,
– druge oblike sodelovanja s starši.
Uradne ure, govorilne ure in načrtovani roditeljski sestanki so objavljeni v šolski publikaciji in na spletni strani šole.

4.    UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
4.1    Šolski prostor se uporablja
a) za izvajanje:
–  vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole,
– drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
– dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
– oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.  
b) Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.
c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v prostorih šole izven pouka ali izven časa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, če v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.
4.2    Dostop v šolske prostore
Glavni vhod v stavbo na Šolski ulici 23 je namenjen vstopu v šolo učencem tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, zaposlenim, obiskovalcem in najemnikom. Odprt je od 6.15 do 20.00 ure. Odklene in zaklene ga tehnično osebje šole.

Vhod za učence razredne stopnje je namenjen učencem od 1. do 5. razreda za vstop v šolo, njihovim spremljevalcem oz. staršem in zaposlenim. Odprt je od 6.15 do 16.30.
Stranski vhod v garderobo 6. razreda je namenjen vstopu učencem 6.  razreda. Odklene in zaklene ga dežurni učitelj in je odklenjen od 7.30 do 7.45 in od 11.20 do 12.30.
Stranski vhod v športno dvorano je namenjen učencem 1. in 2. razreda in njihovim spremljevalcem. Odprt je od 6.15 do 7.45, od 11.20 do 12.30 ter od 14.00 do 15.00. Odklepajo ga učiteljice v jutranjem varstvu prvošolcev, zaklepajo ga dežurne učiteljice 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja. Odklepajo in zaklepajo ga tudi zaposleni glede na urnik pouka in drugih dejavnosti, ki se izvajajo v telovadnici.
Ekonomski vhod je namenjen zaposlenim in dobaviteljem šolski kuhinji.
Glavni vhod v podružnično šolo Lepa Njiva je namenjen vstopu v šolo vsem učencem, zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od 6.45 do 12.30.

Glavni vhod v podružnično šolo Šmihel je namenjen vstopu v šolo vsem učencem, zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od 6.45 do 12.30.

a) Prihajanje učencev v šolo
Učenci od 1. do 9. razreda, ki niso v jutranjem varstvu, lahko vstopijo v šolske prostore 15 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa. V šolo vstopijo skozi garderobo, kjer odložijo obleko in se preobujejo v šolske copate.
Učitelji odprejo učilnice 5 minut pred začetkom pouka (učenci lahko v učilnice vstopajo pet minut pred začetkom pouka).
Vstop v šolske prostore z rolerji, rolkami, skiroji, kotalkami… ni dovoljen.

b) Odhajanje učencev iz šole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih učenci zapustijo šolske prostore pod nadzorom dežurnega učitelja in odidejo domov.
Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem vključenim v organizirano varstvo, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti.
Učenec lahko v času pouka izjemoma zapusti šolo ob ustnem ali pisnem soglasju staršev in strokovnih delavcev šole.
V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik ali drugi strokovni delavec obvestiti starše in se z njimi dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.

Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih lahko odidejo iz šole le v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe.

Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo.

Učenci se v šolo ne vozijo z motornimi kolesi. Prepovedana je vožnja z motornimi kolesi in kolesi na zunanjih šolskih površinah. Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev in drugih dražjih predmetov.

Starši, ki svoje otroke pripeljejo v šolo z avtomobilom, morajo upoštevati pravila prometne varnosti.

c) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice ali pomočnice, oz. po dogovoru z učiteljem. Zaradi varnosti lahko ravnateljica/pomočnica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

4.3     Pouk
Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, so učenci dolžni sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.

Šolske ure se začenjajo s pozdravom. Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo in preveri prisotnost učencev pri pouku.

Med poukom so učenci dolžni upoštevati  dogovore o disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike lahko učitelj poskrbi, da učenec odide v šolsko svetovalno službo ali k prostemu učitelju. Učenec od učitelja dobi nalogo, ki jo mora opraviti.
Učenci med uro ne zapuščajo učilnice, ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.

5.    ORGANIZACIJA NADZORA    IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

5.1    Tehnični nadzor
Alarmni sistem je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb.
5.2     Nadzor  in dežurstvo učiteljev
Vsak strokovni delavec šole skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka in izvajanja drugih dejavnosti.
Dežurstvo strokovnih delavcev šole je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v letnem delovnem načrtu in na oglasni deski v zbornici in na hodniku. Dežurni učitelji opravljajo nadzor pred in po pouku in med odmori.
Dežurni učitelji pokrivajo območje šole, ki jim je dodeljeno v razporedu, ki ga objavi vodstvo šole. V primeru odsotnosti dežurnega učitelja si le-ta zagotovi zamenjavo oziroma mu jo določi odgovorna oseba.
5.3    Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje ukrepe:
– prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov ,
– pravila obnašanja v šolskem prostoru,
– uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov,
upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije),
vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti,
zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, z  zagotavljanjem sanitetnega materiala v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …)
ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca,
upoštevanje načrta varnih poti v šolo,
 dežurstva,
drugi ukrepi.
5.4    Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav
Med poukom in v odmorih je učencem kakršna koli uporaba mobilnih telefonov prepovedana.
Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo, mu ga učitelj začasno odvzame. Odvzeti mobitel učitelj zadrži. Razrednik o tem obvesti starše. Telefon prevzamejo učenčevi starši.
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

V šoli je učencem prepovedana uporaba naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).

Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli in uporabo različnih glasbenih predvajalnikov.
5.5    Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti
V šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev.
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače).
Prav tako je prepovedano prinašanje omenjenih snovi v šolo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.

V šolske prostore in na zunanje šolske površine je prepovedano prinašanje pirotehničnih sredstev, hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov.

Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari, šola ne prevzema odgovornosti.
5.6    Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju učenca.
Učenca je potrebno namestiti na varno mesto, nuditi nujno prvo pomoč in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti razrednika oziroma starše.
V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati reševalno postajo. Tudi v tem primeru je potrebno takoj obvestiti starše.

6.    VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

6.1    Vzdrževanje šolskega prostora
Vsi zaposleni morajo vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:
varnost učencem, ki ga uporabljajo,
čistoča in urejenost,
namembnost uporabe.

6.2    Dežurstvo učiteljev
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.

Naloge dežurnih učiteljev:
– skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost,
– nadzorujejo gibanje učencev po prostoru,
– opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na pomanjkljivosti,
– kontrolirajo garderobe učencev in poskrbijo, da so te urejene,
– v primeru izrednega dogodka ali poškodbe šolskega inventarja, napišejo poročilo in ga oddajo vodstvu šole.

Naloge učiteljev in kuhinjskega osebja v jedilnici :
– skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnico,
– skrbi, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
– skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
– skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
– skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.

V času malice oziroma kosila se v jedilnici zadržujejo samo tisti učenci, ki malicajo oziroma kosijo. Zadrževanje drugih učencev v jedilnici ni dovoljeno.
Učenci v jedilnico vstopajo samo v šolskih copatah.
7.4 Dežurstvo učencev
a) reditelji
Razrednik vsak teden v svojem oddelku določi dva ali tri dežurne učence oz. reditelje, katerih naloge so naslednje:
– skrbijo, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen, da je tabla pobrisana,
– ob prihodu učitelja v razred ga seznanijo o odsotnosti učencev,
– po končani uri počistijo tablo in uredijo učilnico,
– po malici uredijo in počistijo učilnico,
– med odmorom za malico zadnji zapustijo učilnico skupaj z učiteljem,
– v odmorih pazijo, da ne pride do poškodb inventarja in odtujitve lastnine,
– javljajo razredniku oziroma izvajalcu pouka nepravilnosti in poškodbe šolskega inventarja,
– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik,
– če učitelj zamuja k pouku več kot 5 minut, o tem obvestijo ravnateljico ali pomočnico ravnateljice.

b) dežurni učenci ob vstopu v šolske prostore
Na centralni osnovni šoli sta  vsak dan dežurna dva učenca. Pri glavnem vhodu dežura učenec predmetne stopnje (iz 8. ali 9. razreda). Pri vhodu na razredno stopnjo dežura učenec razredne stopnje (iz 5. razreda). Vrstni red dežurstva določi razrednik.

Glavna naloga dežurnih učencev je spremljanje dogajanja na šolskih prostorih in o tem obveščati dežurne učitelje in vodstvo šole.

Naloge dežurnega učenca in pravila dežurstva:
–    dežurstvo traja od 7.00 do 13.15 (predmetna stopnja) oziroma do 13.00 (razredna stopnja),
–    obiskovalce dežurni učenec ob prihodu vljudno pozdravi in povpraša po imenu in namenu obiska. Podatke čitljivo vpiše v zvezek dežurstva, nato obiskovalce napoti tja, kamor so namenjeni,
–    ko se prične pouk, dežurni ugasne luči, ki so po nepotrebnem prižgane (garderoba, hodnik, WC …),
–    v garderobi zloži čevlje, ki niso na svojem mestu, pobere in obesi oblačila ter odstrani morebitne smeti,
–    dežurni učenec sedi tako, da ima ves čas pregled nad dogajanjem v garderobi,
–    v času dežurstva je prepovedana uporaba mobitela ali različnih predvajalnikov glasbe,
–    med dežurstvom lahko zapusti svoje mesto samo takrat, ko je to nujno zaradi obiskov gostov ali po navodilu šolskih delavcev,
–    med odmori ne zapušča svojega mesta (razen za malico),
–    zadrževanje drugih učencev ob dežurni mizi ni dovoljeno,
–    dežurni učenec po vsakem odmoru pregleda hodnike, garderobe, sanitarije in poskrbi za urejenost teh prostorov,
–    svoja opažanja dežurni zapisuje v zvezek dežurnega učenca in ob koncu dežurstva poroča dežurnemu učitelju,
–    ob koncu dežurstva učenec poišče dežurnega učitelja, ki pregleda zapise, in se v zvezek podpiše,
–    zamenjavo dežurstva lahko odobri samo razrednik v dogovoru z dežurnim učiteljem,
–    dežurni učenec mora poskrbeti za to, da manjkajočo snov prepiše in opravi dano domačo nalogo.

c) dežurni učenec v kuhinji
V kuhinji dežurajo učenci  6. in 7. razreda predmetne stopnje. Vrstni red dežurstva določi razrednik. Dežurni učenec po navodilih kuhinjskega oseba dvakrat dnevno odhaja po pripravljene obroke hrane v Vrtec Mozirje.

Naloge dežurnega učenca v kuhinji in pravila dežurstva:
–    dežurstvo traja od 7.00 do 13.15,
–    učenec pregleda, da so mize, na katere bo postavil malico, čiste,
–    učenec pomaga kuharici pri pripravi malice,
–    po malici počisti mize v jedilnici in po potrebi okoli miz tudi pomete,
–    dežurni učenec pripelje malico v zbornico in jo po končanem odmoru tudi odpelje,
–    dežurni učenec se ne zadržuje na hodnikih,
–    dežurni učenec ugasne luči v jedilnici, ki so prižgane po nepotrebnem,
–    v času dežurstva ne zapušča jedilnice, razen ko mora razvoziti malico,
–    po kosilu dežurni pomaga kuharjem pospraviti ostanke hrane iz krožnikov,
–    pobriše in pomije mize, poravna stole in pospravi vozičke za hrano,
–    dežurni učenec poskrbi, da je po končanem dežurstvu jedilnica (mize in stoli) pospravljena in čista.

6.3    Šolska prehrana
Čas, način in pravila ravnanja v času zajtrka, malice in kosila določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.

6.4    Šolska kuhinja
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje opreme.

Malica v razredu
Malico prinašajo v oddelke učenci, ki jih določi razrednik (reditelji za malico).
Reditelji oddelka s pomočjo učitelja skrbijo, da se:
prevzame malico po končani 2. šolski uri ,
malico razdeli na kulturen način,
po malici vrne posodo in ostanke malice v kuhinjo,
po malici skupaj z drugimi učenci oddelka očisti učilnico.
Za malico je namenjenih najmanj 10 minut. Potek prehranjevanja v času malice spremljajo učitelji, ki poučujejo 2. šolsko uro v razredu.

Kosilo
Učenci in učitelji morajo upoštevati:
– urnik, ki ga šola določi z letnim delovnim načrtom,
– pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
– pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.   
Jedilnik za tekoči teden je objavljen v jedilnici in na spletni strani šole.

7.    DRUGO
7.1    Način informiranja učencev, staršev in zaposlenih

Šola zagotavlja informiranost učencev z
–    obveščanjem na oglasni deski,
–    obvestili po šolskem radiu,
–    obvestili na spletni strani šole,
–    raznimi pisnimi ali ustnimi obvestili po učiteljih ali svetovalni službi,
–    s šolskim glasilom.

Informiranje staršev se izvaja
–    z obvestili na roditeljskih sestankih,
–    z obvestili na govorilnih urah,
–    s pisnimi obvestili po učencih ali klasični pošti,
–    z obveščanjem preko telefona,
–    z obvestili na spletni strani šole,
–    s šolskim glasilom,
–    z obvestili v javnih medijih.

Informiranje učiteljev in ostalih zaposlenih se izvaja
–    s pisnimi obvestili na oglasni deski v zbornici,
–    z ustnimi obvestili na sestankih kolegijev ali konferencah,
–    z obvestili na spletni strani šole,
–    po šolskem radiu,
–    preko elektronske pošte,
–    s šolskim glasilom.

7.2    Vedenje na šoli
Učenci redno obiskujejo pouk in druge šolske dejavnosti, v katere so vključeni. K šolskim dejavnostim prihajajo točno. V primeru zamude se opravičijo. Če je izostanek neutemeljen (ne glede na trajanje zamude), se o tem obvesti starše in zabeleži neopravičena odsotnost.

K pouku učenci prinašajo pripomočke, potrebne za nemoten potek pouka, poslušajo razlage in navodila učiteljev, izvajajo zastavljene naloge in ne motijo pouka z dejavnostmi, ki ne sodijo k učnim dejavnostim (klepetanje, povzročanje hrupa in nemira idr.). Učenci prav tako redno pišejo domače naloge in se ob odsotnosti od pouka pozanimajo, kakšne so njihove šolske obveznosti.

Med poukom in odmori v šolskih prostorih učenci ne tekajo, se ne spotikajo, ne prerivajo, zmerjajo, žalijo in ne kričijo. Učenci prav tako ne smejo zapustiti pouka oz. šolskih dejavnosti ali se oddaljiti od šolskih prostorov med odmori brez dovoljenja razrednika oz. dežurnega učitelja.
Petminutni odmori so namenjeni pospravljanju in urejanju učilnice, zamenjavi učilnic, učenci pa se v tem času v razredu mirno pripravljajo za naslednjo uro pouka.

Pravila medosebnega vedenja
Da se bomo v šoli dobro razumeli, gojili kvalitetne medosebne odnose in bo naša komunikacija kar se da dobra, učenci in strokovni delavci upoštevajo naslednja pravila:
•  na poti v šolo in v prostorih šole bodi prijazen,
•  po potrebi se zahvali in opraviči,
•  poskrbi za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz,
•  do učiteljev, delavcev šole in sošolcev bodi spoštljiv in vljuden,
•  spoštuj pravice učencev in vseh delavcev šole,
•  imej spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
•  s svojim vedenjem ne ogrožaj ali vznemirjaj drugih (nadlegovanje, fizično ali psihično ustrahovanje, grožnje idr.),
•  na začetku šolskega dneva ali ure se učenci in učitelj pozdravijo, učenci pa so dolžni pozdravljati tudi vse ostale delavce šole.

7.3    Odnos do inventarja
Do šolskega in tujega inventarja imamo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa odgovoren odnos in pazimo, da se le-ta ne uničuje (ne razbija, ne kruši, ne čečka se po mizah, stenah, tleh, omaricah idr.). Učenci in učitelji so dolžni vzdrževati urejenost učilnic in šolskih površin. Namerno povzročeno škodo so učenci dolžni poravnati.

7.4    Ravnanje v izrednih razmerah
V času izrednih razmer ali v pričakovanju le-teh je dolžnost vseh delavcev šole, da poskrbijo za varnost učencev. V takih primerih je nujno spoštovati vsa navodila, ki jih izdajajo odgovorni delavci štaba civilne zaščite in vodilni delavci šole.

V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko zgradbo, učitelji neposredno vodijo oddelke ali skupine učencev ter z njimi odidejo na prostor, kjer se zagotavlja večja varnost. Šola nima posebnih zaklonišč.

Za ravnanje v času potresa, požara, zračnega napada in drugih nevarnosti so v šoli še posebna navodila za ravnanje učiteljev in učencev.

8.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8.1.    Upoštevanje hišnega reda šole
V primeru kršitev Hišnega reda ukrepamo v skladu z zakonodajo in Pravili šolskega reda ter Vzgojnega načrta.
Do sprejetja Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta pa v skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev.
8.2.    Veljavnost hišnega reda OŠ Mozirje
Hišni red prične veljati 1. 9. 2008.
S hišnim redom se seznanijo vsi delavci in učenci šole, starši in drugi obiskovalci.

 

1
Na podlagi 31.a clena Zakona o Osnovni šoli in 12. clena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 81/06, 102/07) Osnovna šola Mozirje
doloca in sprejema
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MOZIRJE
S hišnim redom šola uredi vprašanja, pomembna za življenje v šoli, in sicer:
1. splošne dolocbe,
2. obmocje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni cas in uradne ure,
4. uporaba šolskega prostora,
5. organizacija nadzora,
6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in cistoce,
8. prehodne in koncne dolocbe.
1. SPLOŠNE DOLOCBE
1.1 Pravila hišnega reda veljajo za obmocje centralne šole in obeh
podružnicnih šol (Šmihel in Lepa Njiva).
1.2 Ucenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:
– uresnicevanju ciljev in programov šole,
– varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,
– urejenosti, cistoci, disciplini in prijetnem pocutju v šoli,
– preprecevanju škode.
1.3 Dolocila hišnega reda morajo spoštovati vsi zaposleni, ucenci in drugi
udeleženci vzgoje in izobraževanja.
1.4 Dolocila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje ucencev, upoštevanje
navodil uciteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:
– programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr.
športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi…,
– na prireditvah in predstavah, ki se jih ucenci udeležujejo v organizaciji šole.
1.5 Uporaba hišnega reda velja za celotni šolski prostor, površine in
zgradbe.
Ce so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi
uporabniki soglasno.
2. OBMOCJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR
Obmocje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v
upravljanje ali pa samo v uporabo, ki jih šola vzdržuje in za njih skrbi.
Te površine so:
– prostori šole (ucilnice, hodniki, sanitarije, telovadnica, jedilnica),
– športna dvorana,
– dohod do šole,
– otroško igrišce,
– nogometno igrišce z atletsko stezo,
2
– zelenice ob šoli in šolskem igrišcu,
– parkirišca ob vhodu v osnovno šolo in ob športni dvorani,
– ostale površine, kjer se ucenci in ucenke (v nadaljevanju ucenci) zadržujejo med
šolskimi dejavnostmi (šola v naravi, športni in kulturni dnevi…).
3. POSLOVNI CAS IN URADNE URE
3.1 Poslovni cas šole
Poslovni cas šole je dolocen s šolskim koledarjem. V casu pouka je šola vsak dan odprta
od 6.15 do 20. ure, v pocitnicah pa od 7. do 14. ure.
Ravnateljica lahko v izjemnih okolišcinah (prireditve, potreba po najemu prostorov,
izjemne razmere…) odredi, da šola zacasno posluje tudi druge dni.
3.2 Uradne ure
Uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 7.30 do 8. ure in od 12. do 14. ure, ob
sredah do 14.30.
V casu pouka prostih dni se poslovni cas in uradne ure dolocijo glede na organizacijo dela
in organizacijo letnih dopustov.
Uradne ure ne veljajo za ravnateljico šole, ki sprejme stranke po predhodni najavi, brez
najave pa v nujnih primerih in za poslovanje o pomembnih zadevah.
3.3. Organizacija pouka
Šola organizira pouk, dneve dejavnosti, ekskurzije, tecaje in druge dejavnosti v skladu z
veljavnimi normativi in standardi po urniku, ki ga sprejme z Letnim delovnim nacrtom
šole. V skladu LDN je tudi delovni cas uciteljev. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo
pedagoški delavci dolocen cas za sodelovanje s starši, in sicer:
– skupne in individualne govorilne ure,
– roditeljski sestanki,
– druge oblike sodelovanja s starši.
Uradne ure, govorilne ure in nacrtovani roditeljski sestanki so objavljeni v šolski
publikaciji in na spletni strani šole.
4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
4.1 Šolski prostor se uporablja
a) za izvajanje:
– vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ucencev šole,
– drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi
sklenjene pogodbe,
– dejavnosti, ki jih s sklepom doloci ustanovitelj,
– oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.
b) Delovanje politicnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.
c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v
prostorih šole izven pouka ali izven casa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, ce
v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.
3
4.2 Dostop v šolske prostore
Glavni vhod v stavbo na Šolski ulici 23 je namenjen vstopu v šolo ucencem tretjega
vzgojno-izobraževalnega obdobja, zaposlenim, obiskovalcem in najemnikom. Odprt je od
6.15 do 20.00 ure. Odklene in zaklene ga tehnicno osebje šole.
Vhod za ucence razredne stopnje je namenjen ucencem od 1. do 5. razreda za vstop
v šolo, njihovim spremljevalcem oz. staršem in zaposlenim. Odprt je od 6.15 do 16.30.
Stranski vhod v garderobo 6. razreda je namenjen vstopu ucencem 6. razreda. Odklene in
zaklene ga dežurni ucitelj in je odklenjen od 7.30 do 7.45 in od 11.20 do 12.30.
Stranski vhod v športno dvorano je namenjen ucencem 1. in 2. razreda in njihovim
spremljevalcem. Odprt je od 6.15 do 7.45, od 11.20 do 12.30 ter od 14.00 do 15.00.
Odklepajo ga uciteljice v jutranjem varstvu prvošolcev, zaklepajo ga dežurne uciteljice 1.
vzgojno-izobraževalnega obdobja. Odklepajo in zaklepajo ga tudi zaposleni glede na
urnik pouka in drugih dejavnosti, ki se izvajajo v telovadnici.
Ekonomski vhod je namenjen zaposlenim in dobaviteljem šolski kuhinji.
Glavni vhod v podružnicno šolo Lepa Njiva je namenjen vstopu v šolo vsem
ucencem, zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od
6.45 do 12.30.
Glavni vhod v podružnicno šolo Šmihel je namenjen vstopu v šolo vsem ucencem,
zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od 6.45 do
12.30.
a) Prihajanje ucencev v šolo
Ucenci od 1. do 9. razreda, ki niso v jutranjem varstvu, lahko vstopijo v šolske prostore
15 minut pred dolocenim casom za pricetek pouka oz. programa. V šolo vstopijo skozi
garderobo, kjer odložijo obleko in se preobujejo v šolske copate.
Ucitelji odprejo ucilnice 5 minut pred zacetkom pouka (ucenci lahko v ucilnice vstopajo
pet minut pred zacetkom pouka).
Vstop v šolske prostore z rolerji, rolkami, skiroji, kotalkami… ni dovoljen.
b) Odhajanje ucencev iz šole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih ucenci zapustijo šolske prostore pod nadzorom
dežurnega ucitelja in odidejo domov.
Zadrževanje v šoli po koncanem pouku je dovoljeno samo ucencem vkljucenim v
organizirano varstvo, obiskovalcem popoldanske ucne pomoci, obiskovalcem
popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti.
Ucenec lahko v casu pouka izjemoma zapusti šolo ob ustnem ali pisnem soglasju staršev
in strokovnih delavcev šole.
V primeru, da ima ucenec v šoli zdravstvene težave (vrocina, slabost, bruhanje ipd.) ali
se poškoduje, mora razrednik ali drugi strokovni delavec obvestiti starše in se z njimi
dogovori o casu in nacinu odhoda ucenca domov.
Ucenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih lahko odidejo iz šole le v spremstvu staršev ali
s strani staršev pooblašcene osebe.
Na poti v šolo in iz nje ucenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Ucence 1. razreda v
šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in
o tem pisno obvestili šolo.
4
Ucenci se v šolo ne vozijo z motornimi kolesi. Prepovedana je vožnja z motornimi kolesi
in kolesi na zunanjih šolskih površinah. Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev
in drugih dražjih predmetov.
Starši, ki svoje otroke pripeljejo v šolo z avtomobilom, morajo upoštevati pravila
prometne varnosti.
c) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V
ucilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice ali
pomocnice, oz. po dogovoru z uciteljem. Zaradi varnosti lahko ravnateljica/pomocnica
gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
Najemniki uporabljajo s pogodbo dolocene prostore samo v dogovorjenem casu.
4.3 Pouk
Ucitelj je dolžan tocno zaceti in koncati ucno uro. Ce ucitelj zamudi vec kot 5 minut, so
ucenci dolžni sporociti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomešcanje.
Šolske ure se zacenjajo s pozdravom. Ucitelj na zacetku ure izpolni in uredi
dokumentacijo in preveri prisotnost ucencev pri pouku.
Med poukom so ucenci dolžni upoštevati dogovore o disciplini. Zaradi reševanja
vedenjske problematike lahko ucitelj poskrbi, da ucenec odide v šolsko svetovalno službo
ali k prostemu ucitelju. Ucenec od ucitelja dobi nalogo, ki jo mora opraviti.
Ucenci med uro ne zapušcajo ucilnice, ob koncu ucne ure zapustijo ucilnico šele, ko jim to
dovoli ucitelj.
5. ORGANIZACIJA NADZORA IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI
5.1 Tehnicni nadzor
Alarmni sistem je vkljucen v casu, ko ni nihce prisoten v šoli in se sproži ob
morebitnem vstopu nepovabljenih oseb.
5.2 Nadzor in dežurstvo uciteljev
Vsak strokovni delavec šole skrbi za nadzor v šolskih prostorih v casu pouka in izvajanja
drugih dejavnosti.
Dežurstvo strokovnih delavcev šole je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v
letnem delovnem nacrtu in na oglasni deski v zbornici in na hodniku. Dežurni ucitelji
opravljajo nadzor pred in po pouku in med odmori.
Dežurni ucitelji pokrivajo obmocje šole, ki jim je dodeljeno v razporedu, ki ga objavi
vodstvo šole. V primeru odsotnosti dežurnega ucitelja si le-ta zagotovi zamenjavo
oziroma mu jo doloci odgovorna oseba.
5.3 Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje
ukrepe:
– prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomockov ,
– pravila obnašanja v šolskem prostoru,
– uporaba zašcitnih in varnostnih pripomockov,
− upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v
primeru požara, oznake poti evakuacije),
− vaje evakuacije ucencev za primer nevarnosti,
5
− zagotavljanje preventivne zdravstvene zašcite (omarice prve pomoci, z zagotavljanjem
sanitetnega materiala v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …)
− ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca,
− upoštevanje nacrta varnih poti v šolo,
− dežurstva,
− drugi ukrepi.
5.4 Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav
Med poukom in v odmorih je ucencem kakršna koli uporaba mobilnih telefonov
prepovedana.
Ce ucenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo, mu ga ucitelj zacasno odvzame.
Odvzeti mobitel ucitelj zadrži. Razrednik o tem obvesti starše. Telefon prevzamejo
ucencevi starši.
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.
V šoli je ucencem prepovedana uporaba naprav, ki omogocajo kakršno koli avdio in video
snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to
dovoljenje vodstva šole).
Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli in uporabo razlicnih glasbenih
predvajalnikov.
5.5 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti
V šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje
alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev.
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive
za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijace).
Prav tako je prepovedano prinašanje omenjenih snovi v šolo, njeno okolico ali k
dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.
V šolske prostore in na zunanje šolske površine je prepovedano prinašanje pirotehnicnih
sredstev, hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov.
Ucencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali vecjih vsot
denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugace odtujene zgoraj omenjene stvari, šola
ne prevzema odgovornosti.
5.6 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obvešcen o poškodbi ali
slabemu pocutju ucenca.
Ucenca je potrebno namestiti na varno mesto, nuditi nujno prvo pomoc in zagotoviti, da
ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem pocutju ucenca obvestiti razrednika
oziroma starše.
V primeru težje poškodbe, zelo slabega pocutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da
se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati reševalno postajo.
Tudi v tem primeru je potrebno takoj obvestiti starše.
6
6. VZDRŽEVANJE REDA IN CISTOCE
6.1 Vzdrževanje šolskega prostora
Vsi zaposleni morajo vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:
− varnost ucencem, ki ga uporabljajo,
− cistoca in urejenost,
− namembnost uporabe.
6.2 Dežurstvo uciteljev
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost,
ucenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih
šolskih prostorih.
Naloge dežurnih uciteljev:
– skrbijo za red in primerno disciplino med ucenci ter za njihovo varnost,
– nadzorujejo gibanje ucencev po prostoru,
– opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo ucenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na
pomanjkljivosti,
– kontrolirajo garderobe ucencev in poskrbijo, da so te urejene,
– v primeru izrednega dogodka ali poškodbe šolskega inventarja, napišejo porocilo in ga oddajo
vodstvu šole.
Naloge uciteljev in kuhinjskega osebja v jedilnici :
– skrbi za miren in urejen prihod ucencev v jedilnico,
– skrbi, da gredo ucenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
– skrbi, da ucenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
– skrbi, da ucenci po koncanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
– skrbi, da ucenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.
V casu malice oziroma kosila se v jedilnici zadržujejo samo tisti ucenci, ki malicajo
oziroma kosijo. Zadrževanje drugih ucencev v jedilnici ni dovoljeno.
Ucenci v jedilnico vstopajo samo v šolskih copatah.
7.4 Dežurstvo ucencev
a) reditelji
Razrednik vsak teden v svojem oddelku doloci dva ali tri dežurne ucence oz. reditelje,
katerih naloge so naslednje:
– skrbijo, da je ucilnica, kabinet ali prostor, v katerem ucenci delajo, vedno cist in
pospravljen, da je tabla pobrisana,
– ob prihodu ucitelja v razred ga seznanijo o odsotnosti ucencev,
– po koncani uri pocistijo tablo in uredijo ucilnico,
– po malici uredijo in pocistijo ucilnico,
– med odmorom za malico zadnji zapustijo ucilnico skupaj z uciteljem,
– v odmorih pazijo, da ne pride do poškodb inventarja in odtujitve lastnine,
– javljajo razredniku oziroma izvajalcu pouka nepravilnosti in poškodbe šolskega
inventarja,
– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelcna skupnost ali razrednik,
– ce ucitelj zamuja k pouku vec kot 5 minut, o tem obvestijo ravnateljico ali pomocnico
ravnateljice.
7
b) dežurni ucenci ob vstopu v šolske prostore
Na centralni osnovni šoli sta vsak dan dežurna dva ucenca. Pri glavnem vhodu dežura
ucenec predmetne stopnje (iz 8. ali 9. razreda). Pri vhodu na razredno stopnjo dežura
ucenec razredne stopnje (iz 5. razreda). Vrstni red dežurstva doloci razrednik.
Glavna naloga dežurnih ucencev je spremljanje dogajanja na šolskih prostorih in o tem
obvešcati dežurne ucitelje in vodstvo šole.
Naloge dežurnega ucenca in pravila dežurstva:
– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15 (predmetna stopnja) oziroma do 13.00 (razredna
stopnja),
– obiskovalce dežurni ucenec ob prihodu vljudno pozdravi in povpraša po imenu in
namenu obiska. Podatke citljivo vpiše v zvezek dežurstva, nato obiskovalce napoti
tja, kamor so namenjeni,
– ko se pricne pouk, dežurni ugasne luci, ki so po nepotrebnem prižgane (garderoba,
hodnik, WC …),
– v garderobi zloži cevlje, ki niso na svojem mestu, pobere in obesi oblacila ter odstrani
morebitne smeti,
– dežurni ucenec sedi tako, da ima ves cas pregled nad dogajanjem v garderobi,
– v casu dežurstva je prepovedana uporaba mobitela ali razlicnih predvajalnikov glasbe,
– med dežurstvom lahko zapusti svoje mesto samo takrat, ko je to nujno zaradi
obiskov gostov ali po navodilu šolskih delavcev,
– med odmori ne zapušca svojega mesta (razen za malico),
– zadrževanje drugih ucencev ob dežurni mizi ni dovoljeno,
– dežurni ucenec po vsakem odmoru pregleda hodnike, garderobe, sanitarije in poskrbi
za urejenost teh prostorov,
– svoja opažanja dežurni zapisuje v zvezek dežurnega ucenca in ob koncu dežurstva
poroca dežurnemu ucitelju,
– ob koncu dežurstva ucenec poišce dežurnega ucitelja, ki pregleda zapise, in se v
zvezek podpiše,
– zamenjavo dežurstva lahko odobri samo razrednik v dogovoru z dežurnim uciteljem,
– dežurni ucenec mora poskrbeti za to, da manjkajoco snov prepiše in opravi dano
domaco nalogo.
c) dežurni ucenec v kuhinji
V kuhinji dežurajo ucenci 6. in 7. razreda predmetne stopnje. Vrstni red dežurstva doloci
razrednik. Dežurni ucenec po navodilih kuhinjskega oseba dvakrat dnevno odhaja po
pripravljene obroke hrane v Vrtec Mozirje.
Naloge dežurnega ucenca v kuhinji in pravila dežurstva:
– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15,
– ucenec pregleda, da so mize, na katere bo postavil malico, ciste,
– ucenec pomaga kuharici pri pripravi malice,
– po malici pocisti mize v jedilnici in po potrebi okoli miz tudi pomete,
– dežurni ucenec pripelje malico v zbornico in jo po koncanem odmoru tudi odpelje,
– dežurni ucenec se ne zadržuje na hodnikih,
– dežurni ucenec ugasne luci v jedilnici, ki so prižgane po nepotrebnem,
– v casu dežurstva ne zapušca jedilnice, razen ko mora razvoziti malico,
– po kosilu dežurni pomaga kuharjem pospraviti ostanke hrane iz krožnikov,
– pobriše in pomije mize, poravna stole in pospravi vozicke za hrano,
– dežurni ucenec poskrbi, da je po koncanem dežurstvu jedilnica (mize in stoli)
pospravljena in cista.
6.3 Šolska prehrana
Cas, nacin in pravila ravnanja v casu zajtrka, malice in kosila doloci šola v letnem
delovnem nacrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.
8
6.4 Šolska kuhinja
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske
prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo
za vzdrževanje opreme.
Malica v razredu
Malico prinašajo v oddelke ucenci, ki jih doloci razrednik (reditelji za malico).
Reditelji oddelka s pomocjo ucitelja skrbijo, da se:
− prevzame malico po koncani 2. šolski uri ,
− malico razdeli na kulturen nacin,
− po malici vrne posodo in ostanke malice v kuhinjo,
− po malici skupaj z drugimi ucenci oddelka ocisti ucilnico.
Za malico je namenjenih najmanj 10 minut. Potek prehranjevanja v casu malice spremljajo ucitelji, ki
poucujejo 2. šolsko uro v razredu.
Kosilo
Ucenci in ucitelji morajo upoštevati:
– urnik, ki ga šola doloci z letnim delovnim nacrtom,
– pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
– pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.
Jedilnik za tekoci teden je objavljen v jedilnici in na spletni strani šole.
7. DRUGO
7.1 Nacin informiranja ucencev, staršev in zaposlenih
Šola zagotavlja informiranost ucencev z
– obvešcanjem na oglasni deski,
– obvestili po šolskem radiu,
– obvestili na spletni strani šole,
– raznimi pisnimi ali ustnimi obvestili po uciteljih ali svetovalni službi,
– s šolskim glasilom.
Informiranje staršev se izvaja
– z obvestili na roditeljskih sestankih,
– z obvestili na govorilnih urah,
– s pisnimi obvestili po ucencih ali klasicni pošti,
– z obvešcanjem preko telefona,
– z obvestili na spletni strani šole,
– s šolskim glasilom,
– z obvestili v javnih medijih.
Informiranje uciteljev in ostalih zaposlenih se izvaja
– s pisnimi obvestili na oglasni deski v zbornici,
– z ustnimi obvestili na sestankih kolegijev ali konferencah,
– z obvestili na spletni strani šole,
– po šolskem radiu,
– preko elektronske pošte,
– s šolskim glasilom.
9
7.2 Vedenje na šoli
Ucenci redno obiskujejo pouk in druge šolske dejavnosti, v katere so vkljuceni. K šolskim
dejavnostim prihajajo tocno. V primeru zamude se opravicijo. Ce je izostanek
neutemeljen (ne glede na trajanje zamude), se o tem obvesti starše in zabeleži
neopravicena odsotnost.
K pouku ucenci prinašajo pripomocke, potrebne za nemoten potek pouka, poslušajo
razlage in navodila uciteljev, izvajajo zastavljene naloge in ne motijo pouka z
dejavnostmi, ki ne sodijo k ucnim dejavnostim (klepetanje, povzrocanje hrupa in nemira
idr.). Ucenci prav tako redno pišejo domace naloge in se ob odsotnosti od pouka
pozanimajo, kakšne so njihove šolske obveznosti.
Med poukom in odmori v šolskih prostorih ucenci ne tekajo, se ne spotikajo, ne prerivajo,
zmerjajo, žalijo in ne kricijo. Ucenci prav tako ne smejo zapustiti pouka oz. šolskih
dejavnosti ali se oddaljiti od šolskih prostorov med odmori brez dovoljenja razrednika oz.
dežurnega ucitelja.
Petminutni odmori so namenjeni pospravljanju in urejanju ucilnice, zamenjavi ucilnic,
ucenci pa se v tem casu v razredu mirno pripravljajo za naslednjo uro pouka.
Pravila medosebnega vedenja
Da se bomo v šoli dobro razumeli, gojili kvalitetne medosebne odnose in bo naša
komunikacija kar se da dobra, ucenci in strokovni delavci upoštevajo naslednja pravila:
• na poti v šolo in v prostorih šole bodi prijazen,
• po potrebi se zahvali in opravici,
• poskrbi za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz,
• do uciteljev, delavcev šole in sošolcev bodi spoštljiv in vljuden,
• spoštuj pravice ucencev in vseh delavcev šole,
• imej spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, cloveškega dostojanstva, eticne
pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
• s svojim vedenjem ne ogrožaj ali vznemirjaj drugih (nadlegovanje, fizicno ali psihicno
ustrahovanje, grožnje idr.),
• na zacetku šolskega dneva ali ure se ucenci in ucitelj pozdravijo, ucenci pa so dolžni
pozdravljati tudi vse ostale delavce šole.
7.3 Odnos do inventarja
Do šolskega in tujega inventarja imamo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa
odgovoren odnos in pazimo, da se le-ta ne unicuje (ne razbija, ne kruši, ne cecka se po
mizah, stenah, tleh, omaricah idr.). Ucenci in ucitelji so dolžni vzdrževati urejenost ucilnic
in šolskih površin. Namerno povzroceno škodo so ucenci dolžni poravnati.
7.4 Ravnanje v izrednih razmerah
V casu izrednih razmer ali v pricakovanju le-teh je dolžnost vseh delavcev šole, da
poskrbijo za varnost ucencev. V takih primerih je nujno spoštovati vsa navodila, ki jih
izdajajo odgovorni delavci štaba civilne zašcite in vodilni delavci šole.
V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko zgradbo, ucitelji neposredno vodijo
oddelke ali skupine ucencev ter z njimi odidejo na prostor, kjer se zagotavlja vecja
varnost. Šola nima posebnih zaklonišc.
Za ravnanje v casu potresa, požara, zracnega napada in drugih nevarnosti so v šoli še
posebna navodila za ravnanje uciteljev in ucencev.
10
8. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
8.1. Upoštevanje hišnega reda šole
V primeru kršitev Hišnega reda ukrepamo v skladu z zakonodajo in Pravili šolskega reda
ter Vzgojnega nacrta.
Do sprejetja Pravil šolskega reda in Vzgojnega nacrta pa v skladu s Pravilnikom o
pravicah in dolžnostih ucencev.
8.2. Veljavnost hišnega reda OŠ Mozirje
Hišni red pricne veljati 1. 9. 2008.
S hišnim redom se seznanijo vsi delavci in ucenci šole, starši in drugi obiskovalci.

1

Na podlagi 31.a clena Zakona o Osnovni šoli in 12. clena Zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o Osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 81/06, 102/07) Osnovna šola Mozirje

doloca in sprejema

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MOZIRJE

S hišnim redom šola uredi vprašanja, pomembna za življenje v šoli, in sicer:

1. splošne dolocbe,

2. obmocje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,

3. poslovni cas in uradne ure,

4. uporaba šolskega prostora,

5. organizacija nadzora,

6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,

7. vzdrževanje reda in cistoce,

8. prehodne in koncne dolocbe.

1. SPLOŠNE DOLOCBE

1.1 Pravila hišnega reda veljajo za obmocje centralne šole in obeh

podružnicnih šol (Šmihel in Lepa Njiva).

1.2 Ucenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:

– uresnicevanju ciljev in programov šole,

– varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,

– urejenosti, cistoci, disciplini in prijetnem pocutju v šoli,

– preprecevanju škode.

1.3 Dolocila hišnega reda morajo spoštovati vsi zaposleni, ucenci in drugi

udeleženci vzgoje in izobraževanja.

1.4 Dolocila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje ucencev, upoštevanje

navodil uciteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:

– programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr.

športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi…,

– na prireditvah in predstavah, ki se jih ucenci udeležujejo v organizaciji šole.

1.5 Uporaba hišnega reda velja za celotni šolski prostor, površine in

zgradbe.

Ce so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi

uporabniki soglasno.

2. OBMOCJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

Obmocje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v

upravljanje ali pa samo v uporabo, ki jih šola vzdržuje in za njih skrbi.

Te površine so:

– prostori šole (ucilnice, hodniki, sanitarije, telovadnica, jedilnica),

– športna dvorana,

– dohod do šole,

– otroško igrišce,

– nogometno igrišce z atletsko stezo,

2

– zelenice ob šoli in šolskem igrišcu,

– parkirišca ob vhodu v osnovno šolo in ob športni dvorani,

– ostale površine, kjer se ucenci in ucenke (v nadaljevanju ucenci) zadržujejo med

šolskimi dejavnostmi (šola v naravi, športni in kulturni dnevi…).

3. POSLOVNI CAS IN URADNE URE

3.1 Poslovni cas šole

Poslovni cas šole je dolocen s šolskim koledarjem. V casu pouka je šola vsak dan odprta

od 6.15 do 20. ure, v pocitnicah pa od 7. do 14. ure.

Ravnateljica lahko v izjemnih okolišcinah (prireditve, potreba po najemu prostorov,

izjemne razmere…) odredi, da šola zacasno posluje tudi druge dni.

3.2 Uradne ure

Uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 7.30 do 8. ure in od 12. do 14. ure, ob

sredah do 14.30.

V casu pouka prostih dni se poslovni cas in uradne ure dolocijo glede na organizacijo dela

in organizacijo letnih dopustov.

Uradne ure ne veljajo za ravnateljico šole, ki sprejme stranke po predhodni najavi, brez

najave pa v nujnih primerih in za poslovanje o pomembnih zadevah.

3.3. Organizacija pouka

Šola organizira pouk, dneve dejavnosti, ekskurzije, tecaje in druge dejavnosti v skladu z

veljavnimi normativi in standardi po urniku, ki ga sprejme z Letnim delovnim nacrtom

šole. V skladu LDN je tudi delovni cas uciteljev. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo

pedagoški delavci dolocen cas za sodelovanje s starši, in sicer:

– skupne in individualne govorilne ure,

– roditeljski sestanki,

– druge oblike sodelovanja s starši.

Uradne ure, govorilne ure in nacrtovani roditeljski sestanki so objavljeni v šolski

publikaciji in na spletni strani šole.

4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA

4.1 Šolski prostor se uporablja

a) za izvajanje:

– vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ucencev šole,

– drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi

sklenjene pogodbe,

– dejavnosti, ki jih s sklepom doloci ustanovitelj,

– oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.

b) Delovanje politicnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.

c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v

prostorih šole izven pouka ali izven casa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, ce

v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.

3

4.2 Dostop v šolske prostore

Glavni vhod v stavbo na Šolski ulici 23 je namenjen vstopu v šolo ucencem tretjega

vzgojno-izobraževalnega obdobja, zaposlenim, obiskovalcem in najemnikom. Odprt je od

6.15 do 20.00 ure. Odklene in zaklene ga tehnicno osebje šole.

Vhod za ucence razredne stopnje je namenjen ucencem od 1. do 5. razreda za vstop

v šolo, njihovim spremljevalcem oz. staršem in zaposlenim. Odprt je od 6.15 do 16.30.

Stranski vhod v garderobo 6. razreda je namenjen vstopu ucencem 6. razreda. Odklene in

zaklene ga dežurni ucitelj in je odklenjen od 7.30 do 7.45 in od 11.20 do 12.30.

Stranski vhod v športno dvorano je namenjen ucencem 1. in 2. razreda in njihovim

spremljevalcem. Odprt je od 6.15 do 7.45, od 11.20 do 12.30 ter od 14.00 do 15.00.

Odklepajo ga uciteljice v jutranjem varstvu prvošolcev, zaklepajo ga dežurne uciteljice 1.

vzgojno-izobraževalnega obdobja. Odklepajo in zaklepajo ga tudi zaposleni glede na

urnik pouka in drugih dejavnosti, ki se izvajajo v telovadnici.

Ekonomski vhod je namenjen zaposlenim in dobaviteljem šolski kuhinji.

Glavni vhod v podružnicno šolo Lepa Njiva je namenjen vstopu v šolo vsem

ucencem, zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od

6.45 do 12.30.

Glavni vhod v podružnicno šolo Šmihel je namenjen vstopu v šolo vsem ucencem,

zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od 6.45 do

12.30.

a) Prihajanje ucencev v šolo

Ucenci od 1. do 9. razreda, ki niso v jutranjem varstvu, lahko vstopijo v šolske prostore

15 minut pred dolocenim casom za pricetek pouka oz. programa. V šolo vstopijo skozi

garderobo, kjer odložijo obleko in se preobujejo v šolske copate.

Ucitelji odprejo ucilnice 5 minut pred zacetkom pouka (ucenci lahko v ucilnice vstopajo

pet minut pred zacetkom pouka).

Vstop v šolske prostore z rolerji, rolkami, skiroji, kotalkami… ni dovoljen.

b) Odhajanje ucencev iz šole

Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih ucenci zapustijo šolske prostore pod nadzorom

dežurnega ucitelja in odidejo domov.

Zadrževanje v šoli po koncanem pouku je dovoljeno samo ucencem vkljucenim v

organizirano varstvo, obiskovalcem popoldanske ucne pomoci, obiskovalcem

popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti.

Ucenec lahko v casu pouka izjemoma zapusti šolo ob ustnem ali pisnem soglasju staršev

in strokovnih delavcev šole.

V primeru, da ima ucenec v šoli zdravstvene težave (vrocina, slabost, bruhanje ipd.) ali

se poškoduje, mora razrednik ali drugi strokovni delavec obvestiti starše in se z njimi

dogovori o casu in nacinu odhoda ucenca domov.

Ucenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih lahko odidejo iz šole le v spremstvu staršev ali

s strani staršev pooblašcene osebe.

Na poti v šolo in iz nje ucenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Ucence 1. razreda v

šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in

o tem pisno obvestili šolo.

4

Ucenci se v šolo ne vozijo z motornimi kolesi. Prepovedana je vožnja z motornimi kolesi

in kolesi na zunanjih šolskih površinah. Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev

in drugih dražjih predmetov.

Starši, ki svoje otroke pripeljejo v šolo z avtomobilom, morajo upoštevati pravila

prometne varnosti.

c) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V

ucilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice ali

pomocnice, oz. po dogovoru z uciteljem. Zaradi varnosti lahko ravnateljica/pomocnica

gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.

Najemniki uporabljajo s pogodbo dolocene prostore samo v dogovorjenem casu.

4.3 Pouk

Ucitelj je dolžan tocno zaceti in koncati ucno uro. Ce ucitelj zamudi vec kot 5 minut, so

ucenci dolžni sporociti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomešcanje.

Šolske ure se zacenjajo s pozdravom. Ucitelj na zacetku ure izpolni in uredi

dokumentacijo in preveri prisotnost ucencev pri pouku.

Med poukom so ucenci dolžni upoštevati dogovore o disciplini. Zaradi reševanja

vedenjske problematike lahko ucitelj poskrbi, da ucenec odide v šolsko svetovalno službo

ali k prostemu ucitelju. Ucenec od ucitelja dobi nalogo, ki jo mora opraviti.

Ucenci med uro ne zapušcajo ucilnice, ob koncu ucne ure zapustijo ucilnico šele, ko jim to

dovoli ucitelj.

5. ORGANIZACIJA NADZORA IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE

VARNOSTI

5.1 Tehnicni nadzor

Alarmni sistem je vkljucen v casu, ko ni nihce prisoten v šoli in se sproži ob

morebitnem vstopu nepovabljenih oseb.

5.2 Nadzor in dežurstvo uciteljev

Vsak strokovni delavec šole skrbi za nadzor v šolskih prostorih v casu pouka in izvajanja

drugih dejavnosti.

Dežurstvo strokovnih delavcev šole je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v

letnem delovnem nacrtu in na oglasni deski v zbornici in na hodniku. Dežurni ucitelji

opravljajo nadzor pred in po pouku in med odmori.

Dežurni ucitelji pokrivajo obmocje šole, ki jim je dodeljeno v razporedu, ki ga objavi

vodstvo šole. V primeru odsotnosti dežurnega ucitelja si le-ta zagotovi zamenjavo

oziroma mu jo doloci odgovorna oseba.

5.3 Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje

ukrepe:

– prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomockov ,

– pravila obnašanja v šolskem prostoru,

– uporaba zašcitnih in varnostnih pripomockov,

− upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v

primeru požara, oznake poti evakuacije),

− vaje evakuacije ucencev za primer nevarnosti,

5

− zagotavljanje preventivne zdravstvene zašcite (omarice prve pomoci, z zagotavljanjem

sanitetnega materiala v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …)

− ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca,

− upoštevanje nacrta varnih poti v šolo,

− dežurstva,

− drugi ukrepi.

5.4 Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav

Med poukom in v odmorih je ucencem kakršna koli uporaba mobilnih telefonov

prepovedana.

Ce ucenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo, mu ga ucitelj zacasno odvzame.

Odvzeti mobitel ucitelj zadrži. Razrednik o tem obvesti starše. Telefon prevzamejo

ucencevi starši.

Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

V šoli je ucencem prepovedana uporaba naprav, ki omogocajo kakršno koli avdio in video

snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to

dovoljenje vodstva šole).

Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli in uporabo razlicnih glasbenih

predvajalnikov.

5.5 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

V šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje

alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev.

V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive

za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijace).

Prav tako je prepovedano prinašanje omenjenih snovi v šolo, njeno okolico ali k

dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.

V šolske prostore in na zunanje šolske površine je prepovedano prinašanje pirotehnicnih

sredstev, hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov.

Ucencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali vecjih vsot

denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugace odtujene zgoraj omenjene stvari, šola

ne prevzema odgovornosti.

5.6 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca

Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obvešcen o poškodbi ali

slabemu pocutju ucenca.

Ucenca je potrebno namestiti na varno mesto, nuditi nujno prvo pomoc in zagotoviti, da

ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem pocutju ucenca obvestiti razrednika

oziroma starše.

V primeru težje poškodbe, zelo slabega pocutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da

se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati reševalno postajo.

Tudi v tem primeru je potrebno takoj obvestiti starše.

6

6. VZDRŽEVANJE REDA IN CISTOCE

6.1 Vzdrževanje šolskega prostora

Vsi zaposleni morajo vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:

− varnost ucencem, ki ga uporabljajo,

− cistoca in urejenost,

− namembnost uporabe.

6.2 Dežurstvo uciteljev

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost,

ucenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih

šolskih prostorih.

Naloge dežurnih uciteljev:

– skrbijo za red in primerno disciplino med ucenci ter za njihovo varnost,

– nadzorujejo gibanje ucencev po prostoru,

– opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo ucenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na

pomanjkljivosti,

– kontrolirajo garderobe ucencev in poskrbijo, da so te urejene,

– v primeru izrednega dogodka ali poškodbe šolskega inventarja, napišejo porocilo in ga oddajo

vodstvu šole.

Naloge uciteljev in kuhinjskega osebja v jedilnici :

– skrbi za miren in urejen prihod ucencev v jedilnico,

– skrbi, da gredo ucenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,

– skrbi, da ucenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,

– skrbi, da ucenci po koncanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,

– skrbi, da ucenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.

V casu malice oziroma kosila se v jedilnici zadržujejo samo tisti ucenci, ki malicajo

oziroma kosijo. Zadrževanje drugih ucencev v jedilnici ni dovoljeno.

Ucenci v jedilnico vstopajo samo v šolskih copatah.

7.4 Dežurstvo ucencev

a) reditelji

Razrednik vsak teden v svojem oddelku doloci dva ali tri dežurne ucence oz. reditelje,

katerih naloge so naslednje:

– skrbijo, da je ucilnica, kabinet ali prostor, v katerem ucenci delajo, vedno cist in

pospravljen, da je tabla pobrisana,

– ob prihodu ucitelja v razred ga seznanijo o odsotnosti ucencev,

– po koncani uri pocistijo tablo in uredijo ucilnico,

– po malici uredijo in pocistijo ucilnico,

– med odmorom za malico zadnji zapustijo ucilnico skupaj z uciteljem,

– v odmorih pazijo, da ne pride do poškodb inventarja in odtujitve lastnine,

– javljajo razredniku oziroma izvajalcu pouka nepravilnosti in poškodbe šolskega

inventarja,

– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelcna skupnost ali razrednik,

– ce ucitelj zamuja k pouku vec kot 5 minut, o tem obvestijo ravnateljico ali pomocnico

ravnateljice.

7

b) dežurni ucenci ob vstopu v šolske prostore

Na centralni osnovni šoli sta vsak dan dežurna dva ucenca. Pri glavnem vhodu dežura

ucenec predmetne stopnje (iz 8. ali 9. razreda). Pri vhodu na razredno stopnjo dežura

ucenec razredne stopnje (iz 5. razreda). Vrstni red dežurstva doloci razrednik.

Glavna naloga dežurnih ucencev je spremljanje dogajanja na šolskih prostorih in o tem

obvešcati dežurne ucitelje in vodstvo šole.

Naloge dežurnega ucenca in pravila dežurstva:

– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15 (predmetna stopnja) oziroma do 13.00 (razredna

stopnja),

– obiskovalce dežurni ucenec ob prihodu vljudno pozdravi in povpraša po imenu in

namenu obiska. Podatke citljivo vpiše v zvezek dežurstva, nato obiskovalce napoti

tja, kamor so namenjeni,

– ko se pricne pouk, dežurni ugasne luci, ki so po nepotrebnem prižgane (garderoba,

hodnik, WC …),

– v garderobi zloži cevlje, ki niso na svojem mestu, pobere in obesi oblacila ter odstrani

morebitne smeti,

– dežurni ucenec sedi tako, da ima ves cas pregled nad dogajanjem v garderobi,

– v casu dežurstva je prepovedana uporaba mobitela ali razlicnih predvajalnikov glasbe,

– med dežurstvom lahko zapusti svoje mesto samo takrat, ko je to nujno zaradi

obiskov gostov ali po navodilu šolskih delavcev,

– med odmori ne zapušca svojega mesta (razen za malico),

– zadrževanje drugih ucencev ob dežurni mizi ni dovoljeno,

– dežurni ucenec po vsakem odmoru pregleda hodnike, garderobe, sanitarije in poskrbi

za urejenost teh prostorov,

– svoja opažanja dežurni zapisuje v zvezek dežurnega ucenca in ob koncu dežurstva

poroca dežurnemu ucitelju,

– ob koncu dežurstva ucenec poišce dežurnega ucitelja, ki pregleda zapise, in se v

zvezek podpiše,

– zamenjavo dežurstva lahko odobri samo razrednik v dogovoru z dežurnim uciteljem,

– dežurni ucenec mora poskrbeti za to, da manjkajoco snov prepiše in opravi dano

domaco nalogo.

c) dežurni ucenec v kuhinji

V kuhinji dežurajo ucenci 6. in 7. razreda predmetne stopnje. Vrstni red dežurstva doloci

razrednik. Dežurni ucenec po navodilih kuhinjskega oseba dvakrat dnevno odhaja po

pripravljene obroke hrane v Vrtec Mozirje.

Naloge dežurnega ucenca v kuhinji in pravila dežurstva:

– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15,

– ucenec pregleda, da so mize, na katere bo postavil malico, ciste,

– ucenec pomaga kuharici pri pripravi malice,

– po malici pocisti mize v jedilnici in po potrebi okoli miz tudi pomete,

– dežurni ucenec pripelje malico v zbornico in jo po koncanem odmoru tudi odpelje,

– dežurni ucenec se ne zadržuje na hodnikih,

– dežurni ucenec ugasne luci v jedilnici, ki so prižgane po nepotrebnem,

– v casu dežurstva ne zapušca jedilnice, razen ko mora razvoziti malico,

– po kosilu dežurni pomaga kuharjem pospraviti ostanke hrane iz krožnikov,

– pobriše in pomije mize, poravna stole in pospravi vozicke za hrano,

– dežurni ucenec poskrbi, da je po koncanem dežurstvu jedilnica (mize in stoli)

pospravljena in cista.

6.3 Šolska prehrana

Cas, nacin in pravila ravnanja v casu zajtrka, malice in kosila doloci šola v letnem

delovnem nacrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.

8

6.4 Šolska kuhinja

Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske

prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo

za vzdrževanje opreme.

Malica v razredu

Malico prinašajo v oddelke ucenci, ki jih doloci razrednik (reditelji za malico).

Reditelji oddelka s pomocjo ucitelja skrbijo, da se:

− prevzame malico po koncani 2. šolski uri ,

− malico razdeli na kulturen nacin,

− po malici vrne posodo in ostanke malice v kuhinjo,

− po malici skupaj z drugimi ucenci oddelka ocisti ucilnico.

Za malico je namenjenih najmanj 10 minut. Potek prehranjevanja v casu malice spremljajo ucitelji, ki

poucujejo 2. šolsko uro v razredu.

Kosilo

Ucenci in ucitelji morajo upoštevati:

– urnik, ki ga šola doloci z letnim delovnim nacrtom,

– pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter

– pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.

Jedilnik za tekoci teden je objavljen v jedilnici in na spletni strani šole.

7. DRUGO

7.1 Nacin informiranja ucencev, staršev in zaposlenih

Šola zagotavlja informiranost ucencev z

– obvešcanjem na oglasni deski,

– obvestili po šolskem radiu,

– obvestili na spletni strani šole,

– raznimi pisnimi ali ustnimi obvestili po uciteljih ali svetovalni službi,

– s šolskim glasilom.

Informiranje staršev se izvaja

– z obvestili na roditeljskih sestankih,

– z obvestili na govorilnih urah,

– s pisnimi obvestili po ucencih ali klasicni pošti,

– z obvešcanjem preko telefona,

– z obvestili na spletni strani šole,

– s šolskim glasilom,

– z obvestili v javnih medijih.

Informiranje uciteljev in ostalih zaposlenih se izvaja

– s pisnimi obvestili na oglasni deski v zbornici,

– z ustnimi obvestili na sestankih kolegijev ali konferencah,

– z obvestili na spletni strani šole,

– po šolskem radiu,

– preko elektronske pošte,

– s šolskim glasilom.

9

7.2 Vedenje na šoli

Ucenci redno obiskujejo pouk in druge šolske dejavnosti, v katere so vkljuceni. K šolskim

dejavnostim prihajajo tocno. V primeru zamude se opravicijo. Ce je izostanek

neutemeljen (ne glede na trajanje zamude), se o tem obvesti starše in zabeleži

neopravicena odsotnost.

K pouku ucenci prinašajo pripomocke, potrebne za nemoten potek pouka, poslušajo

razlage in navodila uciteljev, izvajajo zastavljene naloge in ne motijo pouka z

dejavnostmi, ki ne sodijo k ucnim dejavnostim (klepetanje, povzrocanje hrupa in nemira

idr.). Ucenci prav tako redno pišejo domace naloge in se ob odsotnosti od pouka

pozanimajo, kakšne so njihove šolske obveznosti.

Med poukom in odmori v šolskih prostorih ucenci ne tekajo, se ne spotikajo, ne prerivajo,

zmerjajo, žalijo in ne kricijo. Ucenci prav tako ne smejo zapustiti pouka oz. šolskih

dejavnosti ali se oddaljiti od šolskih prostorov med odmori brez dovoljenja razrednika oz.

dežurnega ucitelja.

Petminutni odmori so namenjeni pospravljanju in urejanju ucilnice, zamenjavi ucilnic,

ucenci pa se v tem casu v razredu mirno pripravljajo za naslednjo uro pouka.

Pravila medosebnega vedenja

Da se bomo v šoli dobro razumeli, gojili kvalitetne medosebne odnose in bo naša

komunikacija kar se da dobra, ucenci in strokovni delavci upoštevajo naslednja pravila:

• na poti v šolo in v prostorih šole bodi prijazen,

• po potrebi se zahvali in opravici,

• poskrbi za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz,

• do uciteljev, delavcev šole in sošolcev bodi spoštljiv in vljuden,

• spoštuj pravice ucencev in vseh delavcev šole,

• imej spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, cloveškega dostojanstva, eticne

pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,

• s svojim vedenjem ne ogrožaj ali vznemirjaj drugih (nadlegovanje, fizicno ali psihicno

ustrahovanje, grožnje idr.),

• na zacetku šolskega dneva ali ure se ucenci in ucitelj pozdravijo, ucenci pa so dolžni

pozdravljati tudi vse ostale delavce šole.

7.3 Odnos do inventarja

Do šolskega in tujega inventarja imamo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa

odgovoren odnos in pazimo, da se le-ta ne unicuje (ne razbija, ne kruši, ne cecka se po

mizah, stenah, tleh, omaricah idr.). Ucenci in ucitelji so dolžni vzdrževati urejenost ucilnic

in šolskih površin. Namerno povzroceno škodo so ucenci dolžni poravnati.

7.4 Ravnanje v izrednih razmerah

V casu izrednih razmer ali v pricakovanju le-teh je dolžnost vseh delavcev šole, da

poskrbijo za varnost ucencev. V takih primerih je nujno spoštovati vsa navodila, ki jih

izdajajo odgovorni delavci štaba civilne zašcite in vodilni delavci šole.

V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko zgradbo, ucitelji neposredno vodijo

oddelke ali skupine ucencev ter z njimi odidejo na prostor, kjer se zagotavlja vecja

varnost. Šola nima posebnih zaklonišc.

Za ravnanje v casu potresa, požara, zracnega napada in drugih nevarnosti so v šoli še

posebna navodila za ravnanje uciteljev in ucencev.

10

8. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

8.1. Upoštevanje hišnega reda šole

V primeru kršitev Hišnega reda ukrepamo v skladu z zakonodajo in Pravili šolskega reda

ter Vzgojnega nacrta.

Do sprejetja Pravil šolskega reda in Vzgojnega nacrta pa v skladu s Pravilnikom o

pravicah in dolžnostih ucencev.

8.2. Veljavnost hišnega reda OŠ Mozirje

Hišni red pricne veljati 1. 9. 2008.

S hišnim redom se seznanijo vsi delavci in ucenci šole, starši in drugi obiskovalci.

1
Na podlagi 31.a clena Zakona o Osnovni šoli in 12. clena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 81/06, 102/07) Osnovna šola Mozirje
doloca in sprejema
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MOZIRJE
S hišnim redom šola uredi vprašanja, pomembna za življenje v šoli, in sicer:
1. splošne dolocbe,
2. obmocje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni cas in uradne ure,
4. uporaba šolskega prostora,
5. organizacija nadzora,
6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in cistoce,
8. prehodne in koncne dolocbe.
1. SPLOŠNE DOLOCBE
1.1 Pravila hišnega reda veljajo za obmocje centralne šole in obeh
podružnicnih šol (Šmihel in Lepa Njiva).
1.2 Ucenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:
– uresnicevanju ciljev in programov šole,
– varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,
– urejenosti, cistoci, disciplini in prijetnem pocutju v šoli,
– preprecevanju škode.
1.3 Dolocila hišnega reda morajo spoštovati vsi zaposleni, ucenci in drugi
udeleženci vzgoje in izobraževanja.
1.4 Dolocila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje ucencev, upoštevanje
navodil uciteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:
– programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr.
športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi…,
– na prireditvah in predstavah, ki se jih ucenci udeležujejo v organizaciji šole.
1.5 Uporaba hišnega reda velja za celotni šolski prostor, površine in
zgradbe.
Ce so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi
uporabniki soglasno.
2. OBMOCJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR
Obmocje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v
upravljanje ali pa samo v uporabo, ki jih šola vzdržuje in za njih skrbi.
Te površine so:
– prostori šole (ucilnice, hodniki, sanitarije, telovadnica, jedilnica),
– športna dvorana,
– dohod do šole,
– otroško igrišce,
– nogometno igrišce z atletsko stezo,
2
– zelenice ob šoli in šolskem igrišcu,
– parkirišca ob vhodu v osnovno šolo in ob športni dvorani,
– ostale površine, kjer se ucenci in ucenke (v nadaljevanju ucenci) zadržujejo med
šolskimi dejavnostmi (šola v naravi, športni in kulturni dnevi…).
3. POSLOVNI CAS IN URADNE URE
3.1 Poslovni cas šole
Poslovni cas šole je dolocen s šolskim koledarjem. V casu pouka je šola vsak dan odprta
od 6.15 do 20. ure, v pocitnicah pa od 7. do 14. ure.
Ravnateljica lahko v izjemnih okolišcinah (prireditve, potreba po najemu prostorov,
izjemne razmere…) odredi, da šola zacasno posluje tudi druge dni.
3.2 Uradne ure
Uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 7.30 do 8. ure in od 12. do 14. ure, ob
sredah do 14.30.
V casu pouka prostih dni se poslovni cas in uradne ure dolocijo glede na organizacijo dela
in organizacijo letnih dopustov.
Uradne ure ne veljajo za ravnateljico šole, ki sprejme stranke po predhodni najavi, brez
najave pa v nujnih primerih in za poslovanje o pomembnih zadevah.
3.3. Organizacija pouka
Šola organizira pouk, dneve dejavnosti, ekskurzije, tecaje in druge dejavnosti v skladu z
veljavnimi normativi in standardi po urniku, ki ga sprejme z Letnim delovnim nacrtom
šole. V skladu LDN je tudi delovni cas uciteljev. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo
pedagoški delavci dolocen cas za sodelovanje s starši, in sicer:
– skupne in individualne govorilne ure,
– roditeljski sestanki,
– druge oblike sodelovanja s starši.
Uradne ure, govorilne ure in nacrtovani roditeljski sestanki so objavljeni v šolski
publikaciji in na spletni strani šole.
4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
4.1 Šolski prostor se uporablja
a) za izvajanje:
– vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ucencev šole,
– drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi
sklenjene pogodbe,
– dejavnosti, ki jih s sklepom doloci ustanovitelj,
– oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.
b) Delovanje politicnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.
c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v
prostorih šole izven pouka ali izven casa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, ce
v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.
3
4.2 Dostop v šolske prostore
Glavni vhod v stavbo na Šolski ulici 23 je namenjen vstopu v šolo ucencem tretjega
vzgojno-izobraževalnega obdobja, zaposlenim, obiskovalcem in najemnikom. Odprt je od
6.15 do 20.00 ure. Odklene in zaklene ga tehnicno osebje šole.
Vhod za ucence razredne stopnje je namenjen ucencem od 1. do 5. razreda za vstop
v šolo, njihovim spremljevalcem oz. staršem in zaposlenim. Odprt je od 6.15 do 16.30.
Stranski vhod v garderobo 6. razreda je namenjen vstopu ucencem 6. razreda. Odklene in
zaklene ga dežurni ucitelj in je odklenjen od 7.30 do 7.45 in od 11.20 do 12.30.
Stranski vhod v športno dvorano je namenjen ucencem 1. in 2. razreda in njihovim
spremljevalcem. Odprt je od 6.15 do 7.45, od 11.20 do 12.30 ter od 14.00 do 15.00.
Odklepajo ga uciteljice v jutranjem varstvu prvošolcev, zaklepajo ga dežurne uciteljice 1.
vzgojno-izobraževalnega obdobja. Odklepajo in zaklepajo ga tudi zaposleni glede na
urnik pouka in drugih dejavnosti, ki se izvajajo v telovadnici.
Ekonomski vhod je namenjen zaposlenim in dobaviteljem šolski kuhinji.
Glavni vhod v podružnicno šolo Lepa Njiva je namenjen vstopu v šolo vsem
ucencem, zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od
6.45 do 12.30.
Glavni vhod v podružnicno šolo Šmihel je namenjen vstopu v šolo vsem ucencem,
zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od 6.45 do
12.30.
a) Prihajanje ucencev v šolo
Ucenci od 1. do 9. razreda, ki niso v jutranjem varstvu, lahko vstopijo v šolske prostore
15 minut pred dolocenim casom za pricetek pouka oz. programa. V šolo vstopijo skozi
garderobo, kjer odložijo obleko in se preobujejo v šolske copate.
Ucitelji odprejo ucilnice 5 minut pred zacetkom pouka (ucenci lahko v ucilnice vstopajo
pet minut pred zacetkom pouka).
Vstop v šolske prostore z rolerji, rolkami, skiroji, kotalkami… ni dovoljen.
b) Odhajanje ucencev iz šole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih ucenci zapustijo šolske prostore pod nadzorom
dežurnega ucitelja in odidejo domov.
Zadrževanje v šoli po koncanem pouku je dovoljeno samo ucencem vkljucenim v
organizirano varstvo, obiskovalcem popoldanske ucne pomoci, obiskovalcem
popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti.
Ucenec lahko v casu pouka izjemoma zapusti šolo ob ustnem ali pisnem soglasju staršev
in strokovnih delavcev šole.
V primeru, da ima ucenec v šoli zdravstvene težave (vrocina, slabost, bruhanje ipd.) ali
se poškoduje, mora razrednik ali drugi strokovni delavec obvestiti starše in se z njimi
dogovori o casu in nacinu odhoda ucenca domov.
Ucenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih lahko odidejo iz šole le v spremstvu staršev ali
s strani staršev pooblašcene osebe.
Na poti v šolo in iz nje ucenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Ucence 1. razreda v
šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in
o tem pisno obvestili šolo.
4
Ucenci se v šolo ne vozijo z motornimi kolesi. Prepovedana je vožnja z motornimi kolesi
in kolesi na zunanjih šolskih površinah. Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev
in drugih dražjih predmetov.
Starši, ki svoje otroke pripeljejo v šolo z avtomobilom, morajo upoštevati pravila
prometne varnosti.
c) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V
ucilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice ali
pomocnice, oz. po dogovoru z uciteljem. Zaradi varnosti lahko ravnateljica/pomocnica
gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
Najemniki uporabljajo s pogodbo dolocene prostore samo v dogovorjenem casu.
4.3 Pouk
Ucitelj je dolžan tocno zaceti in koncati ucno uro. Ce ucitelj zamudi vec kot 5 minut, so
ucenci dolžni sporociti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomešcanje.
Šolske ure se zacenjajo s pozdravom. Ucitelj na zacetku ure izpolni in uredi
dokumentacijo in preveri prisotnost ucencev pri pouku.
Med poukom so ucenci dolžni upoštevati dogovore o disciplini. Zaradi reševanja
vedenjske problematike lahko ucitelj poskrbi, da ucenec odide v šolsko svetovalno službo
ali k prostemu ucitelju. Ucenec od ucitelja dobi nalogo, ki jo mora opraviti.
Ucenci med uro ne zapušcajo ucilnice, ob koncu ucne ure zapustijo ucilnico šele, ko jim to
dovoli ucitelj.
5. ORGANIZACIJA NADZORA IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI
5.1 Tehnicni nadzor
Alarmni sistem je vkljucen v casu, ko ni nihce prisoten v šoli in se sproži ob
morebitnem vstopu nepovabljenih oseb.
5.2 Nadzor in dežurstvo uciteljev
Vsak strokovni delavec šole skrbi za nadzor v šolskih prostorih v casu pouka in izvajanja
drugih dejavnosti.
Dežurstvo strokovnih delavcev šole je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v
letnem delovnem nacrtu in na oglasni deski v zbornici in na hodniku. Dežurni ucitelji
opravljajo nadzor pred in po pouku in med odmori.
Dežurni ucitelji pokrivajo obmocje šole, ki jim je dodeljeno v razporedu, ki ga objavi
vodstvo šole. V primeru odsotnosti dežurnega ucitelja si le-ta zagotovi zamenjavo
oziroma mu jo doloci odgovorna oseba.
5.3 Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje
ukrepe:
– prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomockov ,
– pravila obnašanja v šolskem prostoru,
– uporaba zašcitnih in varnostnih pripomockov,
− upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v
primeru požara, oznake poti evakuacije),
− vaje evakuacije ucencev za primer nevarnosti,
5
− zagotavljanje preventivne zdravstvene zašcite (omarice prve pomoci, z zagotavljanjem
sanitetnega materiala v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …)
− ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca,
− upoštevanje nacrta varnih poti v šolo,
− dežurstva,
− drugi ukrepi.
5.4 Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav
Med poukom in v odmorih je ucencem kakršna koli uporaba mobilnih telefonov
prepovedana.
Ce ucenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo, mu ga ucitelj zacasno odvzame.
Odvzeti mobitel ucitelj zadrži. Razrednik o tem obvesti starše. Telefon prevzamejo
ucencevi starši.
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.
V šoli je ucencem prepovedana uporaba naprav, ki omogocajo kakršno koli avdio in video
snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to
dovoljenje vodstva šole).
Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli in uporabo razlicnih glasbenih
predvajalnikov.
5.5 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti
V šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje
alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev.
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive
za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijace).
Prav tako je prepovedano prinašanje omenjenih snovi v šolo, njeno okolico ali k
dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.
V šolske prostore in na zunanje šolske površine je prepovedano prinašanje pirotehnicnih
sredstev, hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov.
Ucencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali vecjih vsot
denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugace odtujene zgoraj omenjene stvari, šola
ne prevzema odgovornosti.
5.6 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obvešcen o poškodbi ali
slabemu pocutju ucenca.
Ucenca je potrebno namestiti na varno mesto, nuditi nujno prvo pomoc in zagotoviti, da
ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem pocutju ucenca obvestiti razrednika
oziroma starše.
V primeru težje poškodbe, zelo slabega pocutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da
se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati reševalno postajo.
Tudi v tem primeru je potrebno takoj obvestiti starše.
6
6. VZDRŽEVANJE REDA IN CISTOCE
6.1 Vzdrževanje šolskega prostora
Vsi zaposleni morajo vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:
− varnost ucencem, ki ga uporabljajo,
− cistoca in urejenost,
− namembnost uporabe.
6.2 Dežurstvo uciteljev
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost,
ucenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih
šolskih prostorih.
Naloge dežurnih uciteljev:
– skrbijo za red in primerno disciplino med ucenci ter za njihovo varnost,
– nadzorujejo gibanje ucencev po prostoru,
– opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo ucenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na
pomanjkljivosti,
– kontrolirajo garderobe ucencev in poskrbijo, da so te urejene,
– v primeru izrednega dogodka ali poškodbe šolskega inventarja, napišejo porocilo in ga oddajo
vodstvu šole.
Naloge uciteljev in kuhinjskega osebja v jedilnici :
– skrbi za miren in urejen prihod ucencev v jedilnico,
– skrbi, da gredo ucenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
– skrbi, da ucenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
– skrbi, da ucenci po koncanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
– skrbi, da ucenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.
V casu malice oziroma kosila se v jedilnici zadržujejo samo tisti ucenci, ki malicajo
oziroma kosijo. Zadrževanje drugih ucencev v jedilnici ni dovoljeno.
Ucenci v jedilnico vstopajo samo v šolskih copatah.
7.4 Dežurstvo ucencev
a) reditelji
Razrednik vsak teden v svojem oddelku doloci dva ali tri dežurne ucence oz. reditelje,
katerih naloge so naslednje:
– skrbijo, da je ucilnica, kabinet ali prostor, v katerem ucenci delajo, vedno cist in
pospravljen, da je tabla pobrisana,
– ob prihodu ucitelja v razred ga seznanijo o odsotnosti ucencev,
– po koncani uri pocistijo tablo in uredijo ucilnico,
– po malici uredijo in pocistijo ucilnico,
– med odmorom za malico zadnji zapustijo ucilnico skupaj z uciteljem,
– v odmorih pazijo, da ne pride do poškodb inventarja in odtujitve lastnine,
– javljajo razredniku oziroma izvajalcu pouka nepravilnosti in poškodbe šolskega
inventarja,
– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelcna skupnost ali razrednik,
– ce ucitelj zamuja k pouku vec kot 5 minut, o tem obvestijo ravnateljico ali pomocnico
ravnateljice.
7
b) dežurni ucenci ob vstopu v šolske prostore
Na centralni osnovni šoli sta vsak dan dežurna dva ucenca. Pri glavnem vhodu dežura
ucenec predmetne stopnje (iz 8. ali 9. razreda). Pri vhodu na razredno stopnjo dežura
ucenec razredne stopnje (iz 5. razreda). Vrstni red dežurstva doloci razrednik.
Glavna naloga dežurnih ucencev je spremljanje dogajanja na šolskih prostorih in o tem
obvešcati dežurne ucitelje in vodstvo šole.
Naloge dežurnega ucenca in pravila dežurstva:
– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15 (predmetna stopnja) oziroma do 13.00 (razredna
stopnja),
– obiskovalce dežurni ucenec ob prihodu vljudno pozdravi in povpraša po imenu in
namenu obiska. Podatke citljivo vpiše v zvezek dežurstva, nato obiskovalce napoti
tja, kamor so namenjeni,
– ko se pricne pouk, dežurni ugasne luci, ki so po nepotrebnem prižgane (garderoba,
hodnik, WC …),
– v garderobi zloži cevlje, ki niso na svojem mestu, pobere in obesi oblacila ter odstrani
morebitne smeti,
– dežurni ucenec sedi tako, da ima ves cas pregled nad dogajanjem v garderobi,
– v casu dežurstva je prepovedana uporaba mobitela ali razlicnih predvajalnikov glasbe,
– med dežurstvom lahko zapusti svoje mesto samo takrat, ko je to nujno zaradi
obiskov gostov ali po navodilu šolskih delavcev,
– med odmori ne zapušca svojega mesta (razen za malico),
– zadrževanje drugih ucencev ob dežurni mizi ni dovoljeno,
– dežurni ucenec po vsakem odmoru pregleda hodnike, garderobe, sanitarije in poskrbi
za urejenost teh prostorov,
– svoja opažanja dežurni zapisuje v zvezek dežurnega ucenca in ob koncu dežurstva
poroca dežurnemu ucitelju,
– ob koncu dežurstva ucenec poišce dežurnega ucitelja, ki pregleda zapise, in se v
zvezek podpiše,
– zamenjavo dežurstva lahko odobri samo razrednik v dogovoru z dežurnim uciteljem,
– dežurni ucenec mora poskrbeti za to, da manjkajoco snov prepiše in opravi dano
domaco nalogo.
c) dežurni ucenec v kuhinji
V kuhinji dežurajo ucenci 6. in 7. razreda predmetne stopnje. Vrstni red dežurstva doloci
razrednik. Dežurni ucenec po navodilih kuhinjskega oseba dvakrat dnevno odhaja po
pripravljene obroke hrane v Vrtec Mozirje.
Naloge dežurnega ucenca v kuhinji in pravila dežurstva:
– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15,
– ucenec pregleda, da so mize, na katere bo postavil malico, ciste,
– ucenec pomaga kuharici pri pripravi malice,
– po malici pocisti mize v jedilnici in po potrebi okoli miz tudi pomete,
– dežurni ucenec pripelje malico v zbornico in jo po koncanem odmoru tudi odpelje,
– dežurni ucenec se ne zadržuje na hodnikih,
– dežurni ucenec ugasne luci v jedilnici, ki so prižgane po nepotrebnem,
– v casu dežurstva ne zapušca jedilnice, razen ko mora razvoziti malico,
– po kosilu dežurni pomaga kuharjem pospraviti ostanke hrane iz krožnikov,
– pobriše in pomije mize, poravna stole in pospravi vozicke za hrano,
– dežurni ucenec poskrbi, da je po koncanem dežurstvu jedilnica (mize in stoli)
pospravljena in cista.
6.3 Šolska prehrana
Cas, nacin in pravila ravnanja v casu zajtrka, malice in kosila doloci šola v letnem
delovnem nacrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.
8
6.4 Šolska kuhinja
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske
prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo
za vzdrževanje opreme.
Malica v razredu
Malico prinašajo v oddelke ucenci, ki jih doloci razrednik (reditelji za malico).
Reditelji oddelka s pomocjo ucitelja skrbijo, da se:
− prevzame malico po koncani 2. šolski uri ,
− malico razdeli na kulturen nacin,
− po malici vrne posodo in ostanke malice v kuhinjo,
− po malici skupaj z drugimi ucenci oddelka ocisti ucilnico.
Za malico je namenjenih najmanj 10 minut. Potek prehranjevanja v casu malice spremljajo ucitelji, ki
poucujejo 2. šolsko uro v razredu.
Kosilo
Ucenci in ucitelji morajo upoštevati:
– urnik, ki ga šola doloci z letnim delovnim nacrtom,
– pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
– pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.
Jedilnik za tekoci teden je objavljen v jedilnici in na spletni strani šole.
7. DRUGO
7.1 Nacin informiranja ucencev, staršev in zaposlenih
Šola zagotavlja informiranost ucencev z
– obvešcanjem na oglasni deski,
– obvestili po šolskem radiu,
– obvestili na spletni strani šole,
– raznimi pisnimi ali ustnimi obvestili po uciteljih ali svetovalni službi,
– s šolskim glasilom.
Informiranje staršev se izvaja
– z obvestili na roditeljskih sestankih,
– z obvestili na govorilnih urah,
– s pisnimi obvestili po ucencih ali klasicni pošti,
– z obvešcanjem preko telefona,
– z obvestili na spletni strani šole,
– s šolskim glasilom,
– z obvestili v javnih medijih.
Informiranje uciteljev in ostalih zaposlenih se izvaja
– s pisnimi obvestili na oglasni deski v zbornici,
– z ustnimi obvestili na sestankih kolegijev ali konferencah,
– z obvestili na spletni strani šole,
– po šolskem radiu,
– preko elektronske pošte,
– s šolskim glasilom.
9
7.2 Vedenje na šoli
Ucenci redno obiskujejo pouk in druge šolske dejavnosti, v katere so vkljuceni. K šolskim
dejavnostim prihajajo tocno. V primeru zamude se opravicijo. Ce je izostanek
neutemeljen (ne glede na trajanje zamude), se o tem obvesti starše in zabeleži
neopravicena odsotnost.
K pouku ucenci prinašajo pripomocke, potrebne za nemoten potek pouka, poslušajo
razlage in navodila uciteljev, izvajajo zastavljene naloge in ne motijo pouka z
dejavnostmi, ki ne sodijo k ucnim dejavnostim (klepetanje, povzrocanje hrupa in nemira
idr.). Ucenci prav tako redno pišejo domace naloge in se ob odsotnosti od pouka
pozanimajo, kakšne so njihove šolske obveznosti.
Med poukom in odmori v šolskih prostorih ucenci ne tekajo, se ne spotikajo, ne prerivajo,
zmerjajo, žalijo in ne kricijo. Ucenci prav tako ne smejo zapustiti pouka oz. šolskih
dejavnosti ali se oddaljiti od šolskih prostorov med odmori brez dovoljenja razrednika oz.
dežurnega ucitelja.
Petminutni odmori so namenjeni pospravljanju in urejanju ucilnice, zamenjavi ucilnic,
ucenci pa se v tem casu v razredu mirno pripravljajo za naslednjo uro pouka.
Pravila medosebnega vedenja
Da se bomo v šoli dobro razumeli, gojili kvalitetne medosebne odnose in bo naša
komunikacija kar se da dobra, ucenci in strokovni delavci upoštevajo naslednja pravila:
• na poti v šolo in v prostorih šole bodi prijazen,
• po potrebi se zahvali in opravici,
• poskrbi za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz,
• do uciteljev, delavcev šole in sošolcev bodi spoštljiv in vljuden,
• spoštuj pravice ucencev in vseh delavcev šole,
• imej spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, cloveškega dostojanstva, eticne
pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
• s svojim vedenjem ne ogrožaj ali vznemirjaj drugih (nadlegovanje, fizicno ali psihicno
ustrahovanje, grožnje idr.),
• na zacetku šolskega dneva ali ure se ucenci in ucitelj pozdravijo, ucenci pa so dolžni
pozdravljati tudi vse ostale delavce šole.
7.3 Odnos do inventarja
Do šolskega in tujega inventarja imamo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa
odgovoren odnos in pazimo, da se le-ta ne unicuje (ne razbija, ne kruši, ne cecka se po
mizah, stenah, tleh, omaricah idr.). Ucenci in ucitelji so dolžni vzdrževati urejenost ucilnic
in šolskih površin. Namerno povzroceno škodo so ucenci dolžni poravnati.
7.4 Ravnanje v izrednih razmerah
V casu izrednih razmer ali v pricakovanju le-teh je dolžnost vseh delavcev šole, da
poskrbijo za varnost ucencev. V takih primerih je nujno spoštovati vsa navodila, ki jih
izdajajo odgovorni delavci štaba civilne zašcite in vodilni delavci šole.
V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko zgradbo, ucitelji neposredno vodijo
oddelke ali skupine ucencev ter z njimi odidejo na prostor, kjer se zagotavlja vecja
varnost. Šola nima posebnih zaklonišc.
Za ravnanje v casu potresa, požara, zracnega napada in drugih nevarnosti so v šoli še
posebna navodila za ravnanje uciteljev in ucencev.
10
8. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
8.1. Upoštevanje hišnega reda šole
V primeru kršitev Hišnega reda ukrepamo v skladu z zakonodajo in Pravili šolskega reda
ter Vzgojnega nacrta.
Do sprejetja Pravil šolskega reda in Vzgojnega nacrta pa v skladu s Pravilnikom o
pravicah in dolžnostih ucencev.
8.2. Veljavnost hišnega reda OŠ Mozirje
Hišni red pricne veljati 1. 9. 2008.
S hišnim redom se seznanijo vsi delavci in ucenci šole, starši in drugi obiskovalci.1
Na podlagi 31.a clena Zakona o Osnovni šoli in 12. clena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 81/06, 102/07) Osnovna šola Mozirje
doloca in sprejema
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MOZIRJE
S hišnim redom šola uredi vprašanja, pomembna za življenje v šoli, in sicer:
1. splošne dolocbe,
2. obmocje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni cas in uradne ure,
4. uporaba šolskega prostora,
5. organizacija nadzora,
6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in cistoce,
8. prehodne in koncne dolocbe.
1. SPLOŠNE DOLOCBE
1.1 Pravila hišnega reda veljajo za obmocje centralne šole in obeh
podružnicnih šol (Šmihel in Lepa Njiva).
1.2 Ucenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:
– uresnicevanju ciljev in programov šole,
– varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,
– urejenosti, cistoci, disciplini in prijetnem pocutju v šoli,
– preprecevanju škode.
1.3 Dolocila hišnega reda morajo spoštovati vsi zaposleni, ucenci in drugi
udeleženci vzgoje in izobraževanja.
1.4 Dolocila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje ucencev, upoštevanje
navodil uciteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:
– programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr.
športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi…,
– na prireditvah in predstavah, ki se jih ucenci udeležujejo v organizaciji šole.
1.5 Uporaba hišnega reda velja za celotni šolski prostor, površine in
zgradbe.
Ce so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi
uporabniki soglasno.
2. OBMOCJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR
Obmocje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v
upravljanje ali pa samo v uporabo, ki jih šola vzdržuje in za njih skrbi.
Te površine so:
– prostori šole (ucilnice, hodniki, sanitarije, telovadnica, jedilnica),
– športna dvorana,
– dohod do šole,
– otroško igrišce,
– nogometno igrišce z atletsko stezo,
2
– zelenice ob šoli in šolskem igrišcu,
– parkirišca ob vhodu v osnovno šolo in ob športni dvorani,
– ostale površine, kjer se ucenci in ucenke (v nadaljevanju ucenci) zadržujejo med
šolskimi dejavnostmi (šola v naravi, športni in kulturni dnevi…).
3. POSLOVNI CAS IN URADNE URE
3.1 Poslovni cas šole
Poslovni cas šole je dolocen s šolskim koledarjem. V casu pouka je šola vsak dan odprta
od 6.15 do 20. ure, v pocitnicah pa od 7. do 14. ure.
Ravnateljica lahko v izjemnih okolišcinah (prireditve, potreba po najemu prostorov,
izjemne razmere…) odredi, da šola zacasno posluje tudi druge dni.
3.2 Uradne ure
Uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 7.30 do 8. ure in od 12. do 14. ure, ob
sredah do 14.30.
V casu pouka prostih dni se poslovni cas in uradne ure dolocijo glede na organizacijo dela
in organizacijo letnih dopustov.
Uradne ure ne veljajo za ravnateljico šole, ki sprejme stranke po predhodni najavi, brez
najave pa v nujnih primerih in za poslovanje o pomembnih zadevah.
3.3. Organizacija pouka
Šola organizira pouk, dneve dejavnosti, ekskurzije, tecaje in druge dejavnosti v skladu z
veljavnimi normativi in standardi po urniku, ki ga sprejme z Letnim delovnim nacrtom
šole. V skladu LDN je tudi delovni cas uciteljev. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo
pedagoški delavci dolocen cas za sodelovanje s starši, in sicer:
– skupne in individualne govorilne ure,
– roditeljski sestanki,
– druge oblike sodelovanja s starši.
Uradne ure, govorilne ure in nacrtovani roditeljski sestanki so objavljeni v šolski
publikaciji in na spletni strani šole.
4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
4.1 Šolski prostor se uporablja
a) za izvajanje:
– vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ucencev šole,
– drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi
sklenjene pogodbe,
– dejavnosti, ki jih s sklepom doloci ustanovitelj,
– oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.
b) Delovanje politicnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.
c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v
prostorih šole izven pouka ali izven casa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, ce
v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.
3
4.2 Dostop v šolske prostore
Glavni vhod v stavbo na Šolski ulici 23 je namenjen vstopu v šolo ucencem tretjega
vzgojno-izobraževalnega obdobja, zaposlenim, obiskovalcem in najemnikom. Odprt je od
6.15 do 20.00 ure. Odklene in zaklene ga tehnicno osebje šole.
Vhod za ucence razredne stopnje je namenjen ucencem od 1. do 5. razreda za vstop
v šolo, njihovim spremljevalcem oz. staršem in zaposlenim. Odprt je od 6.15 do 16.30.
Stranski vhod v garderobo 6. razreda je namenjen vstopu ucencem 6. razreda. Odklene in
zaklene ga dežurni ucitelj in je odklenjen od 7.30 do 7.45 in od 11.20 do 12.30.
Stranski vhod v športno dvorano je namenjen ucencem 1. in 2. razreda in njihovim
spremljevalcem. Odprt je od 6.15 do 7.45, od 11.20 do 12.30 ter od 14.00 do 15.00.
Odklepajo ga uciteljice v jutranjem varstvu prvošolcev, zaklepajo ga dežurne uciteljice 1.
vzgojno-izobraževalnega obdobja. Odklepajo in zaklepajo ga tudi zaposleni glede na
urnik pouka in drugih dejavnosti, ki se izvajajo v telovadnici.
Ekonomski vhod je namenjen zaposlenim in dobaviteljem šolski kuhinji.
Glavni vhod v podružnicno šolo Lepa Njiva je namenjen vstopu v šolo vsem
ucencem, zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od
6.45 do 12.30.
Glavni vhod v podružnicno šolo Šmihel je namenjen vstopu v šolo vsem ucencem,
zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od 6.45 do
12.30.
a) Prihajanje ucencev v šolo
Ucenci od 1. do 9. razreda, ki niso v jutranjem varstvu, lahko vstopijo v šolske prostore
15 minut pred dolocenim casom za pricetek pouka oz. programa. V šolo vstopijo skozi
garderobo, kjer odložijo obleko in se preobujejo v šolske copate.
Ucitelji odprejo ucilnice 5 minut pred zacetkom pouka (ucenci lahko v ucilnice vstopajo
pet minut pred zacetkom pouka).
Vstop v šolske prostore z rolerji, rolkami, skiroji, kotalkami… ni dovoljen.
b) Odhajanje ucencev iz šole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih ucenci zapustijo šolske prostore pod nadzorom
dežurnega ucitelja in odidejo domov.
Zadrževanje v šoli po koncanem pouku je dovoljeno samo ucencem vkljucenim v
organizirano varstvo, obiskovalcem popoldanske ucne pomoci, obiskovalcem
popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti.
Ucenec lahko v casu pouka izjemoma zapusti šolo ob ustnem ali pisnem soglasju staršev
in strokovnih delavcev šole.
V primeru, da ima ucenec v šoli zdravstvene težave (vrocina, slabost, bruhanje ipd.) ali
se poškoduje, mora razrednik ali drugi strokovni delavec obvestiti starše in se z njimi
dogovori o casu in nacinu odhoda ucenca domov.
Ucenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih lahko odidejo iz šole le v spremstvu staršev ali
s strani staršev pooblašcene osebe.
Na poti v šolo in iz nje ucenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Ucence 1. razreda v
šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in
o tem pisno obvestili šolo.
4
Ucenci se v šolo ne vozijo z motornimi kolesi. Prepovedana je vožnja z motornimi kolesi
in kolesi na zunanjih šolskih površinah. Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev
in drugih dražjih predmetov.
Starši, ki svoje otroke pripeljejo v šolo z avtomobilom, morajo upoštevati pravila
prometne varnosti.
c) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V
ucilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice ali
pomocnice, oz. po dogovoru z uciteljem. Zaradi varnosti lahko ravnateljica/pomocnica
gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
Najemniki uporabljajo s pogodbo dolocene prostore samo v dogovorjenem casu.
4.3 Pouk
Ucitelj je dolžan tocno zaceti in koncati ucno uro. Ce ucitelj zamudi vec kot 5 minut, so
ucenci dolžni sporociti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomešcanje.
Šolske ure se zacenjajo s pozdravom. Ucitelj na zacetku ure izpolni in uredi
dokumentacijo in preveri prisotnost ucencev pri pouku.
Med poukom so ucenci dolžni upoštevati dogovore o disciplini. Zaradi reševanja
vedenjske problematike lahko ucitelj poskrbi, da ucenec odide v šolsko svetovalno službo
ali k prostemu ucitelju. Ucenec od ucitelja dobi nalogo, ki jo mora opraviti.
Ucenci med uro ne zapušcajo ucilnice, ob koncu ucne ure zapustijo ucilnico šele, ko jim to
dovoli ucitelj.
5. ORGANIZACIJA NADZORA IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI
5.1 Tehnicni nadzor
Alarmni sistem je vkljucen v casu, ko ni nihce prisoten v šoli in se sproži ob
morebitnem vstopu nepovabljenih oseb.
5.2 Nadzor in dežurstvo uciteljev
Vsak strokovni delavec šole skrbi za nadzor v šolskih prostorih v casu pouka in izvajanja
drugih dejavnosti.
Dežurstvo strokovnih delavcev šole je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v
letnem delovnem nacrtu in na oglasni deski v zbornici in na hodniku. Dežurni ucitelji
opravljajo nadzor pred in po pouku in med odmori.
Dežurni ucitelji pokrivajo obmocje šole, ki jim je dodeljeno v razporedu, ki ga objavi
vodstvo šole. V primeru odsotnosti dežurnega ucitelja si le-ta zagotovi zamenjavo
oziroma mu jo doloci odgovorna oseba.
5.3 Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje
ukrepe:
– prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomockov ,
– pravila obnašanja v šolskem prostoru,
– uporaba zašcitnih in varnostnih pripomockov,
− upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v
primeru požara, oznake poti evakuacije),
− vaje evakuacije ucencev za primer nevarnosti,
5
− zagotavljanje preventivne zdravstvene zašcite (omarice prve pomoci, z zagotavljanjem
sanitetnega materiala v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …)
− ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca,
− upoštevanje nacrta varnih poti v šolo,
− dežurstva,
− drugi ukrepi.
5.4 Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav
Med poukom in v odmorih je ucencem kakršna koli uporaba mobilnih telefonov
prepovedana.
Ce ucenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo, mu ga ucitelj zacasno odvzame.
Odvzeti mobitel ucitelj zadrži. Razrednik o tem obvesti starše. Telefon prevzamejo
ucencevi starši.
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.
V šoli je ucencem prepovedana uporaba naprav, ki omogocajo kakršno koli avdio in video
snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to
dovoljenje vodstva šole).
Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli in uporabo razlicnih glasbenih
predvajalnikov.
5.5 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti
V šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje
alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev.
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive
za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijace).
Prav tako je prepovedano prinašanje omenjenih snovi v šolo, njeno okolico ali k
dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.
V šolske prostore in na zunanje šolske površine je prepovedano prinašanje pirotehnicnih
sredstev, hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov.
Ucencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali vecjih vsot
denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugace odtujene zgoraj omenjene stvari, šola
ne prevzema odgovornosti.
5.6 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obvešcen o poškodbi ali
slabemu pocutju ucenca.
Ucenca je potrebno namestiti na varno mesto, nuditi nujno prvo pomoc in zagotoviti, da
ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem pocutju ucenca obvestiti razrednika
oziroma starše.
V primeru težje poškodbe, zelo slabega pocutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da
se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati reševalno postajo.
Tudi v tem primeru je potrebno takoj obvestiti starše.
6
6. VZDRŽEVANJE REDA IN CISTOCE
6.1 Vzdrževanje šolskega prostora
Vsi zaposleni morajo vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:
− varnost ucencem, ki ga uporabljajo,
− cistoca in urejenost,
− namembnost uporabe.
6.2 Dežurstvo uciteljev
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost,
ucenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih
šolskih prostorih.
Naloge dežurnih uciteljev:
– skrbijo za red in primerno disciplino med ucenci ter za njihovo varnost,
– nadzorujejo gibanje ucencev po prostoru,
– opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo ucenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na
pomanjkljivosti,
– kontrolirajo garderobe ucencev in poskrbijo, da so te urejene,
– v primeru izrednega dogodka ali poškodbe šolskega inventarja, napišejo porocilo in ga oddajo
vodstvu šole.
Naloge uciteljev in kuhinjskega osebja v jedilnici :
– skrbi za miren in urejen prihod ucencev v jedilnico,
– skrbi, da gredo ucenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
– skrbi, da ucenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
– skrbi, da ucenci po koncanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
– skrbi, da ucenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.
V casu malice oziroma kosila se v jedilnici zadržujejo samo tisti ucenci, ki malicajo
oziroma kosijo. Zadrževanje drugih ucencev v jedilnici ni dovoljeno.
Ucenci v jedilnico vstopajo samo v šolskih copatah.
7.4 Dežurstvo ucencev
a) reditelji
Razrednik vsak teden v svojem oddelku doloci dva ali tri dežurne ucence oz. reditelje,
katerih naloge so naslednje:
– skrbijo, da je ucilnica, kabinet ali prostor, v katerem ucenci delajo, vedno cist in
pospravljen, da je tabla pobrisana,
– ob prihodu ucitelja v razred ga seznanijo o odsotnosti ucencev,
– po koncani uri pocistijo tablo in uredijo ucilnico,
– po malici uredijo in pocistijo ucilnico,
– med odmorom za malico zadnji zapustijo ucilnico skupaj z uciteljem,
– v odmorih pazijo, da ne pride do poškodb inventarja in odtujitve lastnine,
– javljajo razredniku oziroma izvajalcu pouka nepravilnosti in poškodbe šolskega
inventarja,
– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelcna skupnost ali razrednik,
– ce ucitelj zamuja k pouku vec kot 5 minut, o tem obvestijo ravnateljico ali pomocnico
ravnateljice.
7
b) dežurni ucenci ob vstopu v šolske prostore
Na centralni osnovni šoli sta vsak dan dežurna dva ucenca. Pri glavnem vhodu dežura
ucenec predmetne stopnje (iz 8. ali 9. razreda). Pri vhodu na razredno stopnjo dežura
ucenec razredne stopnje (iz 5. razreda). Vrstni red dežurstva doloci razrednik.
Glavna naloga dežurnih ucencev je spremljanje dogajanja na šolskih prostorih in o tem
obvešcati dežurne ucitelje in vodstvo šole.
Naloge dežurnega ucenca in pravila dežurstva:
– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15 (predmetna stopnja) oziroma do 13.00 (razredna
stopnja),
– obiskovalce dežurni ucenec ob prihodu vljudno pozdravi in povpraša po imenu in
namenu obiska. Podatke citljivo vpiše v zvezek dežurstva, nato obiskovalce napoti
tja, kamor so namenjeni,
– ko se pricne pouk, dežurni ugasne luci, ki so po nepotrebnem prižgane (garderoba,
hodnik, WC …),
– v garderobi zloži cevlje, ki niso na svojem mestu, pobere in obesi oblacila ter odstrani
morebitne smeti,
– dežurni ucenec sedi tako, da ima ves cas pregled nad dogajanjem v garderobi,
– v casu dežurstva je prepovedana uporaba mobitela ali razlicnih predvajalnikov glasbe,
– med dežurstvom lahko zapusti svoje mesto samo takrat, ko je to nujno zaradi
obiskov gostov ali po navodilu šolskih delavcev,
– med odmori ne zapušca svojega mesta (razen za malico),
– zadrževanje drugih ucencev ob dežurni mizi ni dovoljeno,
– dežurni ucenec po vsakem odmoru pregleda hodnike, garderobe, sanitarije in poskrbi
za urejenost teh prostorov,
– svoja opažanja dežurni zapisuje v zvezek dežurnega ucenca in ob koncu dežurstva
poroca dežurnemu ucitelju,
– ob koncu dežurstva ucenec poišce dežurnega ucitelja, ki pregleda zapise, in se v
zvezek podpiše,
– zamenjavo dežurstva lahko odobri samo razrednik v dogovoru z dežurnim uciteljem,
– dežurni ucenec mora poskrbeti za to, da manjkajoco snov prepiše in opravi dano
domaco nalogo.
c) dežurni ucenec v kuhinji
V kuhinji dežurajo ucenci 6. in 7. razreda predmetne stopnje. Vrstni red dežurstva doloci
razrednik. Dežurni ucenec po navodilih kuhinjskega oseba dvakrat dnevno odhaja po
pripravljene obroke hrane v Vrtec Mozirje.
Naloge dežurnega ucenca v kuhinji in pravila dežurstva:
– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15,
– ucenec pregleda, da so mize, na katere bo postavil malico, ciste,
– ucenec pomaga kuharici pri pripravi malice,
– po malici pocisti mize v jedilnici in po potrebi okoli miz tudi pomete,
– dežurni ucenec pripelje malico v zbornico in jo po koncanem odmoru tudi odpelje,
– dežurni ucenec se ne zadržuje na hodnikih,
– dežurni ucenec ugasne luci v jedilnici, ki so prižgane po nepotrebnem,
– v casu dežurstva ne zapušca jedilnice, razen ko mora razvoziti malico,
– po kosilu dežurni pomaga kuharjem pospraviti ostanke hrane iz krožnikov,
– pobriše in pomije mize, poravna stole in pospravi vozicke za hrano,
– dežurni ucenec poskrbi, da je po koncanem dežurstvu jedilnica (mize in stoli)
pospravljena in cista.
6.3 Šolska prehrana
Cas, nacin in pravila ravnanja v casu zajtrka, malice in kosila doloci šola v letnem
delovnem nacrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.
8
6.4 Šolska kuhinja
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske
prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo
za vzdrževanje opreme.
Malica v razredu
Malico prinašajo v oddelke ucenci, ki jih doloci razrednik (reditelji za malico).
Reditelji oddelka s pomocjo ucitelja skrbijo, da se:
− prevzame malico po koncani 2. šolski uri ,
− malico razdeli na kulturen nacin,
− po malici vrne posodo in ostanke malice v kuhinjo,
− po malici skupaj z drugimi ucenci oddelka ocisti ucilnico.
Za malico je namenjenih najmanj 10 minut. Potek prehranjevanja v casu malice spremljajo ucitelji, ki
poucujejo 2. šolsko uro v razredu.
Kosilo
Ucenci in ucitelji morajo upoštevati:
– urnik, ki ga šola doloci z letnim delovnim nacrtom,
– pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
– pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.
Jedilnik za tekoci teden je objavljen v jedilnici in na spletni strani šole.
7. DRUGO
7.1 Nacin informiranja ucencev, staršev in zaposlenih
Šola zagotavlja informiranost ucencev z
– obvešcanjem na oglasni deski,
– obvestili po šolskem radiu,
– obvestili na spletni strani šole,
– raznimi pisnimi ali ustnimi obvestili po uciteljih ali svetovalni službi,
– s šolskim glasilom.
Informiranje staršev se izvaja
– z obvestili na roditeljskih sestankih,
– z obvestili na govorilnih urah,
– s pisnimi obvestili po ucencih ali klasicni pošti,
– z obvešcanjem preko telefona,
– z obvestili na spletni strani šole,
– s šolskim glasilom,
– z obvestili v javnih medijih.
Informiranje uciteljev in ostalih zaposlenih se izvaja
– s pisnimi obvestili na oglasni deski v zbornici,
– z ustnimi obvestili na sestankih kolegijev ali konferencah,
– z obvestili na spletni strani šole,
– po šolskem radiu,
– preko elektronske pošte,
– s šolskim glasilom.
9
7.2 Vedenje na šoli
Ucenci redno obiskujejo pouk in druge šolske dejavnosti, v katere so vkljuceni. K šolskim
dejavnostim prihajajo tocno. V primeru zamude se opravicijo. Ce je izostanek
neutemeljen (ne glede na trajanje zamude), se o tem obvesti starše in zabeleži
neopravicena odsotnost.
K pouku ucenci prinašajo pripomocke, potrebne za nemoten potek pouka, poslušajo
razlage in navodila uciteljev, izvajajo zastavljene naloge in ne motijo pouka z
dejavnostmi, ki ne sodijo k ucnim dejavnostim (klepetanje, povzrocanje hrupa in nemira
idr.). Ucenci prav tako redno pišejo domace naloge in se ob odsotnosti od pouka
pozanimajo, kakšne so njihove šolske obveznosti.
Med poukom in odmori v šolskih prostorih ucenci ne tekajo, se ne spotikajo, ne prerivajo,
zmerjajo, žalijo in ne kricijo. Ucenci prav tako ne smejo zapustiti pouka oz. šolskih
dejavnosti ali se oddaljiti od šolskih prostorov med odmori brez dovoljenja razrednika oz.
dežurnega ucitelja.
Petminutni odmori so namenjeni pospravljanju in urejanju ucilnice, zamenjavi ucilnic,
ucenci pa se v tem casu v razredu mirno pripravljajo za naslednjo uro pouka.
Pravila medosebnega vedenja
Da se bomo v šoli dobro razumeli, gojili kvalitetne medosebne odnose in bo naša
komunikacija kar se da dobra, ucenci in strokovni delavci upoštevajo naslednja pravila:
• na poti v šolo in v prostorih šole bodi prijazen,
• po potrebi se zahvali in opravici,
• poskrbi za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz,
• do uciteljev, delavcev šole in sošolcev bodi spoštljiv in vljuden,
• spoštuj pravice ucencev in vseh delavcev šole,
• imej spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, cloveškega dostojanstva, eticne
pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
• s svojim vedenjem ne ogrožaj ali vznemirjaj drugih (nadlegovanje, fizicno ali psihicno
ustrahovanje, grožnje idr.),
• na zacetku šolskega dneva ali ure se ucenci in ucitelj pozdravijo, ucenci pa so dolžni
pozdravljati tudi vse ostale delavce šole.
7.3 Odnos do inventarja
Do šolskega in tujega inventarja imamo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa
odgovoren odnos in pazimo, da se le-ta ne unicuje (ne razbija, ne kruši, ne cecka se po
mizah, stenah, tleh, omaricah idr.). Ucenci in ucitelji so dolžni vzdrževati urejenost ucilnic
in šolskih površin. Namerno povzroceno škodo so ucenci dolžni poravnati.
7.4 Ravnanje v izrednih razmerah
V casu izrednih razmer ali v pricakovanju le-teh je dolžnost vseh delavcev šole, da
poskrbijo za varnost ucencev. V takih primerih je nujno spoštovati vsa navodila, ki jih
izdajajo odgovorni delavci štaba civilne zašcite in vodilni delavci šole.
V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko zgradbo, ucitelji neposredno vodijo
oddelke ali skupine ucencev ter z njimi odidejo na prostor, kjer se zagotavlja vecja
varnost. Šola nima posebnih zaklonišc.
Za ravnanje v casu potresa, požara, zracnega napada in drugih nevarnosti so v šoli še
posebna navodila za ravnanje uciteljev in ucencev.
10
8. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
8.1. Upoštevanje hišnega reda šole
V primeru kršitev Hišnega reda ukrepamo v skladu z zakonodajo in Pravili šolskega reda
ter Vzgojnega nacrta.
Do sprejetja Pravil šolskega reda in Vzgojnega nacrta pa v skladu s Pravilnikom o
pravicah in dolžnostih ucencev.
8.2. Veljavnost hišnega reda OŠ Mozirje
Hišni red pricne veljati 1. 9. 2008.
S hišnim redom se seznanijo vsi delavci in ucenci šole, starši in drugi obiskovalci.1
Na podlagi 31.a clena Zakona o Osnovni šoli in 12. clena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 81/06, 102/07) Osnovna šola Mozirje
doloca in sprejema
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MOZIRJE
S hišnim redom šola uredi vprašanja, pomembna za življenje v šoli, in sicer:
1. splošne dolocbe,
2. obmocje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni cas in uradne ure,
4. uporaba šolskega prostora,
5. organizacija nadzora,
6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in cistoce,
8. prehodne in koncne dolocbe.
1. SPLOŠNE DOLOCBE
1.1 Pravila hišnega reda veljajo za obmocje centralne šole in obeh
podružnicnih šol (Šmihel in Lepa Njiva).
1.2 Ucenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:
– uresnicevanju ciljev in programov šole,
– varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,
– urejenosti, cistoci, disciplini in prijetnem pocutju v šoli,
– preprecevanju škode.
1.3 Dolocila hišnega reda morajo spoštovati vsi zaposleni, ucenci in drugi
udeleženci vzgoje in izobraževanja.
1.4 Dolocila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje ucencev, upoštevanje
navodil uciteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:
– programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr.
športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi…,
– na prireditvah in predstavah, ki se jih ucenci udeležujejo v organizaciji šole.
1.5 Uporaba hišnega reda velja za celotni šolski prostor, površine in
zgradbe.
Ce so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi
uporabniki soglasno.
2. OBMOCJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR
Obmocje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v
upravljanje ali pa samo v uporabo, ki jih šola vzdržuje in za njih skrbi.
Te površine so:
– prostori šole (ucilnice, hodniki, sanitarije, telovadnica, jedilnica),
– športna dvorana,
– dohod do šole,
– otroško igrišce,
– nogometno igrišce z atletsko stezo,
2
– zelenice ob šoli in šolskem igrišcu,
– parkirišca ob vhodu v osnovno šolo in ob športni dvorani,
– ostale površine, kjer se ucenci in ucenke (v nadaljevanju ucenci) zadržujejo med
šolskimi dejavnostmi (šola v naravi, športni in kulturni dnevi…).
3. POSLOVNI CAS IN URADNE URE
3.1 Poslovni cas šole
Poslovni cas šole je dolocen s šolskim koledarjem. V casu pouka je šola vsak dan odprta
od 6.15 do 20. ure, v pocitnicah pa od 7. do 14. ure.
Ravnateljica lahko v izjemnih okolišcinah (prireditve, potreba po najemu prostorov,
izjemne razmere…) odredi, da šola zacasno posluje tudi druge dni.
3.2 Uradne ure
Uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 7.30 do 8. ure in od 12. do 14. ure, ob
sredah do 14.30.
V casu pouka prostih dni se poslovni cas in uradne ure dolocijo glede na organizacijo dela
in organizacijo letnih dopustov.
Uradne ure ne veljajo za ravnateljico šole, ki sprejme stranke po predhodni najavi, brez
najave pa v nujnih primerih in za poslovanje o pomembnih zadevah.
3.3. Organizacija pouka
Šola organizira pouk, dneve dejavnosti, ekskurzije, tecaje in druge dejavnosti v skladu z
veljavnimi normativi in standardi po urniku, ki ga sprejme z Letnim delovnim nacrtom
šole. V skladu LDN je tudi delovni cas uciteljev. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo
pedagoški delavci dolocen cas za sodelovanje s starši, in sicer:
– skupne in individualne govorilne ure,
– roditeljski sestanki,
– druge oblike sodelovanja s starši.
Uradne ure, govorilne ure in nacrtovani roditeljski sestanki so objavljeni v šolski
publikaciji in na spletni strani šole.
4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
4.1 Šolski prostor se uporablja
a) za izvajanje:
– vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ucencev šole,
– drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi
sklenjene pogodbe,
– dejavnosti, ki jih s sklepom doloci ustanovitelj,
– oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.
b) Delovanje politicnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.
c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v
prostorih šole izven pouka ali izven casa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, ce
v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.
3
4.2 Dostop v šolske prostore
Glavni vhod v stavbo na Šolski ulici 23 je namenjen vstopu v šolo ucencem tretjega
vzgojno-izobraževalnega obdobja, zaposlenim, obiskovalcem in najemnikom. Odprt je od
6.15 do 20.00 ure. Odklene in zaklene ga tehnicno osebje šole.
Vhod za ucence razredne stopnje je namenjen ucencem od 1. do 5. razreda za vstop
v šolo, njihovim spremljevalcem oz. staršem in zaposlenim. Odprt je od 6.15 do 16.30.
Stranski vhod v garderobo 6. razreda je namenjen vstopu ucencem 6. razreda. Odklene in
zaklene ga dežurni ucitelj in je odklenjen od 7.30 do 7.45 in od 11.20 do 12.30.
Stranski vhod v športno dvorano je namenjen ucencem 1. in 2. razreda in njihovim
spremljevalcem. Odprt je od 6.15 do 7.45, od 11.20 do 12.30 ter od 14.00 do 15.00.
Odklepajo ga uciteljice v jutranjem varstvu prvošolcev, zaklepajo ga dežurne uciteljice 1.
vzgojno-izobraževalnega obdobja. Odklepajo in zaklepajo ga tudi zaposleni glede na
urnik pouka in drugih dejavnosti, ki se izvajajo v telovadnici.
Ekonomski vhod je namenjen zaposlenim in dobaviteljem šolski kuhinji.
Glavni vhod v podružnicno šolo Lepa Njiva je namenjen vstopu v šolo vsem
ucencem, zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od
6.45 do 12.30.
Glavni vhod v podružnicno šolo Šmihel je namenjen vstopu v šolo vsem ucencem,
zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od 6.45 do
12.30.
a) Prihajanje ucencev v šolo
Ucenci od 1. do 9. razreda, ki niso v jutranjem varstvu, lahko vstopijo v šolske prostore
15 minut pred dolocenim casom za pricetek pouka oz. programa. V šolo vstopijo skozi
garderobo, kjer odložijo obleko in se preobujejo v šolske copate.
Ucitelji odprejo ucilnice 5 minut pred zacetkom pouka (ucenci lahko v ucilnice vstopajo
pet minut pred zacetkom pouka).
Vstop v šolske prostore z rolerji, rolkami, skiroji, kotalkami… ni dovoljen.
b) Odhajanje ucencev iz šole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih ucenci zapustijo šolske prostore pod nadzorom
dežurnega ucitelja in odidejo domov.
Zadrževanje v šoli po koncanem pouku je dovoljeno samo ucencem vkljucenim v
organizirano varstvo, obiskovalcem popoldanske ucne pomoci, obiskovalcem
popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti.
Ucenec lahko v casu pouka izjemoma zapusti šolo ob ustnem ali pisnem soglasju staršev
in strokovnih delavcev šole.
V primeru, da ima ucenec v šoli zdravstvene težave (vrocina, slabost, bruhanje ipd.) ali
se poškoduje, mora razrednik ali drugi strokovni delavec obvestiti starše in se z njimi
dogovori o casu in nacinu odhoda ucenca domov.
Ucenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih lahko odidejo iz šole le v spremstvu staršev ali
s strani staršev pooblašcene osebe.
Na poti v šolo in iz nje ucenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Ucence 1. razreda v
šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in
o tem pisno obvestili šolo.
4
Ucenci se v šolo ne vozijo z motornimi kolesi. Prepovedana je vožnja z motornimi kolesi
in kolesi na zunanjih šolskih površinah. Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev
in drugih dražjih predmetov.
Starši, ki svoje otroke pripeljejo v šolo z avtomobilom, morajo upoštevati pravila
prometne varnosti.
c) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V
ucilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice ali
pomocnice, oz. po dogovoru z uciteljem. Zaradi varnosti lahko ravnateljica/pomocnica
gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
Najemniki uporabljajo s pogodbo dolocene prostore samo v dogovorjenem casu.
4.3 Pouk
Ucitelj je dolžan tocno zaceti in koncati ucno uro. Ce ucitelj zamudi vec kot 5 minut, so
ucenci dolžni sporociti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomešcanje.
Šolske ure se zacenjajo s pozdravom. Ucitelj na zacetku ure izpolni in uredi
dokumentacijo in preveri prisotnost ucencev pri pouku.
Med poukom so ucenci dolžni upoštevati dogovore o disciplini. Zaradi reševanja
vedenjske problematike lahko ucitelj poskrbi, da ucenec odide v šolsko svetovalno službo
ali k prostemu ucitelju. Ucenec od ucitelja dobi nalogo, ki jo mora opraviti.
Ucenci med uro ne zapušcajo ucilnice, ob koncu ucne ure zapustijo ucilnico šele, ko jim to
dovoli ucitelj.
5. ORGANIZACIJA NADZORA IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI
5.1 Tehnicni nadzor
Alarmni sistem je vkljucen v casu, ko ni nihce prisoten v šoli in se sproži ob
morebitnem vstopu nepovabljenih oseb.
5.2 Nadzor in dežurstvo uciteljev
Vsak strokovni delavec šole skrbi za nadzor v šolskih prostorih v casu pouka in izvajanja
drugih dejavnosti.
Dežurstvo strokovnih delavcev šole je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v
letnem delovnem nacrtu in na oglasni deski v zbornici in na hodniku. Dežurni ucitelji
opravljajo nadzor pred in po pouku in med odmori.
Dežurni ucitelji pokrivajo obmocje šole, ki jim je dodeljeno v razporedu, ki ga objavi
vodstvo šole. V primeru odsotnosti dežurnega ucitelja si le-ta zagotovi zamenjavo
oziroma mu jo doloci odgovorna oseba.
5.3 Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje
ukrepe:
– prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomockov ,
– pravila obnašanja v šolskem prostoru,
– uporaba zašcitnih in varnostnih pripomockov,
− upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v
primeru požara, oznake poti evakuacije),
− vaje evakuacije ucencev za primer nevarnosti,
5
− zagotavljanje preventivne zdravstvene zašcite (omarice prve pomoci, z zagotavljanjem
sanitetnega materiala v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …)
− ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca,
− upoštevanje nacrta varnih poti v šolo,
− dežurstva,
− drugi ukrepi.
5.4 Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav
Med poukom in v odmorih je ucencem kakršna koli uporaba mobilnih telefonov
prepovedana.
Ce ucenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo, mu ga ucitelj zacasno odvzame.
Odvzeti mobitel ucitelj zadrži. Razrednik o tem obvesti starše. Telefon prevzamejo
ucencevi starši.
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.
V šoli je ucencem prepovedana uporaba naprav, ki omogocajo kakršno koli avdio in video
snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to
dovoljenje vodstva šole).
Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli in uporabo razlicnih glasbenih
predvajalnikov.
5.5 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti
V šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje
alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev.
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive
za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijace).
Prav tako je prepovedano prinašanje omenjenih snovi v šolo, njeno okolico ali k
dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.
V šolske prostore in na zunanje šolske površine je prepovedano prinašanje pirotehnicnih
sredstev, hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov.
Ucencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali vecjih vsot
denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugace odtujene zgoraj omenjene stvari, šola
ne prevzema odgovornosti.
5.6 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obvešcen o poškodbi ali
slabemu pocutju ucenca.
Ucenca je potrebno namestiti na varno mesto, nuditi nujno prvo pomoc in zagotoviti, da
ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem pocutju ucenca obvestiti razrednika
oziroma starše.
V primeru težje poškodbe, zelo slabega pocutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da
se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati reševalno postajo.
Tudi v tem primeru je potrebno takoj obvestiti starše.
6
6. VZDRŽEVANJE REDA IN CISTOCE
6.1 Vzdrževanje šolskega prostora
Vsi zaposleni morajo vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:
− varnost ucencem, ki ga uporabljajo,
− cistoca in urejenost,
− namembnost uporabe.
6.2 Dežurstvo uciteljev
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost,
ucenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih
šolskih prostorih.
Naloge dežurnih uciteljev:
– skrbijo za red in primerno disciplino med ucenci ter za njihovo varnost,
– nadzorujejo gibanje ucencev po prostoru,
– opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo ucenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na
pomanjkljivosti,
– kontrolirajo garderobe ucencev in poskrbijo, da so te urejene,
– v primeru izrednega dogodka ali poškodbe šolskega inventarja, napišejo porocilo in ga oddajo
vodstvu šole.
Naloge uciteljev in kuhinjskega osebja v jedilnici :
– skrbi za miren in urejen prihod ucencev v jedilnico,
– skrbi, da gredo ucenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
– skrbi, da ucenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
– skrbi, da ucenci po koncanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
– skrbi, da ucenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.
V casu malice oziroma kosila se v jedilnici zadržujejo samo tisti ucenci, ki malicajo
oziroma kosijo. Zadrževanje drugih ucencev v jedilnici ni dovoljeno.
Ucenci v jedilnico vstopajo samo v šolskih copatah.
7.4 Dežurstvo ucencev
a) reditelji
Razrednik vsak teden v svojem oddelku doloci dva ali tri dežurne ucence oz. reditelje,
katerih naloge so naslednje:
– skrbijo, da je ucilnica, kabinet ali prostor, v katerem ucenci delajo, vedno cist in
pospravljen, da je tabla pobrisana,
– ob prihodu ucitelja v razred ga seznanijo o odsotnosti ucencev,
– po koncani uri pocistijo tablo in uredijo ucilnico,
– po malici uredijo in pocistijo ucilnico,
– med odmorom za malico zadnji zapustijo ucilnico skupaj z uciteljem,
– v odmorih pazijo, da ne pride do poškodb inventarja in odtujitve lastnine,
– javljajo razredniku oziroma izvajalcu pouka nepravilnosti in poškodbe šolskega
inventarja,
– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelcna skupnost ali razrednik,
– ce ucitelj zamuja k pouku vec kot 5 minut, o tem obvestijo ravnateljico ali pomocnico
ravnateljice.
7
b) dežurni ucenci ob vstopu v šolske prostore
Na centralni osnovni šoli sta vsak dan dežurna dva ucenca. Pri glavnem vhodu dežura
ucenec predmetne stopnje (iz 8. ali 9. razreda). Pri vhodu na razredno stopnjo dežura
ucenec razredne stopnje (iz 5. razreda). Vrstni red dežurstva doloci razrednik.
Glavna naloga dežurnih ucencev je spremljanje dogajanja na šolskih prostorih in o tem
obvešcati dežurne ucitelje in vodstvo šole.
Naloge dežurnega ucenca in pravila dežurstva:
– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15 (predmetna stopnja) oziroma do 13.00 (razredna
stopnja),
– obiskovalce dežurni ucenec ob prihodu vljudno pozdravi in povpraša po imenu in
namenu obiska. Podatke citljivo vpiše v zvezek dežurstva, nato obiskovalce napoti
tja, kamor so namenjeni,
– ko se pricne pouk, dežurni ugasne luci, ki so po nepotrebnem prižgane (garderoba,
hodnik, WC …),
– v garderobi zloži cevlje, ki niso na svojem mestu, pobere in obesi oblacila ter odstrani
morebitne smeti,
– dežurni ucenec sedi tako, da ima ves cas pregled nad dogajanjem v garderobi,
– v casu dežurstva je prepovedana uporaba mobitela ali razlicnih predvajalnikov glasbe,
– med dežurstvom lahko zapusti svoje mesto samo takrat, ko je to nujno zaradi
obiskov gostov ali po navodilu šolskih delavcev,
– med odmori ne zapušca svojega mesta (razen za malico),
– zadrževanje drugih ucencev ob dežurni mizi ni dovoljeno,
– dežurni ucenec po vsakem odmoru pregleda hodnike, garderobe, sanitarije in poskrbi
za urejenost teh prostorov,
– svoja opažanja dežurni zapisuje v zvezek dežurnega ucenca in ob koncu dežurstva
poroca dežurnemu ucitelju,
– ob koncu dežurstva ucenec poišce dežurnega ucitelja, ki pregleda zapise, in se v
zvezek podpiše,
– zamenjavo dežurstva lahko odobri samo razrednik v dogovoru z dežurnim uciteljem,
– dežurni ucenec mora poskrbeti za to, da manjkajoco snov prepiše in opravi dano
domaco nalogo.
c) dežurni ucenec v kuhinji
V kuhinji dežurajo ucenci 6. in 7. razreda predmetne stopnje. Vrstni red dežurstva doloci
razrednik. Dežurni ucenec po navodilih kuhinjskega oseba dvakrat dnevno odhaja po
pripravljene obroke hrane v Vrtec Mozirje.
Naloge dežurnega ucenca v kuhinji in pravila dežurstva:
– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15,
– ucenec pregleda, da so mize, na katere bo postavil malico, ciste,
– ucenec pomaga kuharici pri pripravi malice,
– po malici pocisti mize v jedilnici in po potrebi okoli miz tudi pomete,
– dežurni ucenec pripelje malico v zbornico in jo po koncanem odmoru tudi odpelje,
– dežurni ucenec se ne zadržuje na hodnikih,
– dežurni ucenec ugasne luci v jedilnici, ki so prižgane po nepotrebnem,
– v casu dežurstva ne zapušca jedilnice, razen ko mora razvoziti malico,
– po kosilu dežurni pomaga kuharjem pospraviti ostanke hrane iz krožnikov,
– pobriše in pomije mize, poravna stole in pospravi vozicke za hrano,
– dežurni ucenec poskrbi, da je po koncanem dežurstvu jedilnica (mize in stoli)
pospravljena in cista.
6.3 Šolska prehrana
Cas, nacin in pravila ravnanja v casu zajtrka, malice in kosila doloci šola v letnem
delovnem nacrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.
8
6.4 Šolska kuhinja
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske
prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo
za vzdrževanje opreme.
Malica v razredu
Malico prinašajo v oddelke ucenci, ki jih doloci razrednik (reditelji za malico).
Reditelji oddelka s pomocjo ucitelja skrbijo, da se:
− prevzame malico po koncani 2. šolski uri ,
− malico razdeli na kulturen nacin,
− po malici vrne posodo in ostanke malice v kuhinjo,
− po malici skupaj z drugimi ucenci oddelka ocisti ucilnico.
Za malico je namenjenih najmanj 10 minut. Potek prehranjevanja v casu malice spremljajo ucitelji, ki
poucujejo 2. šolsko uro v razredu.
Kosilo
Ucenci in ucitelji morajo upoštevati:
– urnik, ki ga šola doloci z letnim delovnim nacrtom,
– pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
– pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.
Jedilnik za tekoci teden je objavljen v jedilnici in na spletni strani šole.
7. DRUGO
7.1 Nacin informiranja ucencev, staršev in zaposlenih
Šola zagotavlja informiranost ucencev z
– obvešcanjem na oglasni deski,
– obvestili po šolskem radiu,
– obvestili na spletni strani šole,
– raznimi pisnimi ali ustnimi obvestili po uciteljih ali svetovalni službi,
– s šolskim glasilom.
Informiranje staršev se izvaja
– z obvestili na roditeljskih sestankih,
– z obvestili na govorilnih urah,
– s pisnimi obvestili po ucencih ali klasicni pošti,
– z obvešcanjem preko telefona,
– z obvestili na spletni strani šole,
– s šolskim glasilom,
– z obvestili v javnih medijih.
Informiranje uciteljev in ostalih zaposlenih se izvaja
– s pisnimi obvestili na oglasni deski v zbornici,
– z ustnimi obvestili na sestankih kolegijev ali konferencah,
– z obvestili na spletni strani šole,
– po šolskem radiu,
– preko elektronske pošte,
– s šolskim glasilom.
9
7.2 Vedenje na šoli
Ucenci redno obiskujejo pouk in druge šolske dejavnosti, v katere so vkljuceni. K šolskim
dejavnostim prihajajo tocno. V primeru zamude se opravicijo. Ce je izostanek
neutemeljen (ne glede na trajanje zamude), se o tem obvesti starše in zabeleži
neopravicena odsotnost.
K pouku ucenci prinašajo pripomocke, potrebne za nemoten potek pouka, poslušajo
razlage in navodila uciteljev, izvajajo zastavljene naloge in ne motijo pouka z
dejavnostmi, ki ne sodijo k ucnim dejavnostim (klepetanje, povzrocanje hrupa in nemira
idr.). Ucenci prav tako redno pišejo domace naloge in se ob odsotnosti od pouka
pozanimajo, kakšne so njihove šolske obveznosti.
Med poukom in odmori v šolskih prostorih ucenci ne tekajo, se ne spotikajo, ne prerivajo,
zmerjajo, žalijo in ne kricijo. Ucenci prav tako ne smejo zapustiti pouka oz. šolskih
dejavnosti ali se oddaljiti od šolskih prostorov med odmori brez dovoljenja razrednika oz.
dežurnega ucitelja.
Petminutni odmori so namenjeni pospravljanju in urejanju ucilnice, zamenjavi ucilnic,
ucenci pa se v tem casu v razredu mirno pripravljajo za naslednjo uro pouka.
Pravila medosebnega vedenja
Da se bomo v šoli dobro razumeli, gojili kvalitetne medosebne odnose in bo naša
komunikacija kar se da dobra, ucenci in strokovni delavci upoštevajo naslednja pravila:
• na poti v šolo in v prostorih šole bodi prijazen,
• po potrebi se zahvali in opravici,
• poskrbi za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz,
• do uciteljev, delavcev šole in sošolcev bodi spoštljiv in vljuden,
• spoštuj pravice ucencev in vseh delavcev šole,
• imej spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, cloveškega dostojanstva, eticne
pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
• s svojim vedenjem ne ogrožaj ali vznemirjaj drugih (nadlegovanje, fizicno ali psihicno
ustrahovanje, grožnje idr.),
• na zacetku šolskega dneva ali ure se ucenci in ucitelj pozdravijo, ucenci pa so dolžni
pozdravljati tudi vse ostale delavce šole.
7.3 Odnos do inventarja
Do šolskega in tujega inventarja imamo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa
odgovoren odnos in pazimo, da se le-ta ne unicuje (ne razbija, ne kruši, ne cecka se po
mizah, stenah, tleh, omaricah idr.). Ucenci in ucitelji so dolžni vzdrževati urejenost ucilnic
in šolskih površin. Namerno povzroceno škodo so ucenci dolžni poravnati.
7.4 Ravnanje v izrednih razmerah
V casu izrednih razmer ali v pricakovanju le-teh je dolžnost vseh delavcev šole, da
poskrbijo za varnost ucencev. V takih primerih je nujno spoštovati vsa navodila, ki jih
izdajajo odgovorni delavci štaba civilne zašcite in vodilni delavci šole.
V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko zgradbo, ucitelji neposredno vodijo
oddelke ali skupine ucencev ter z njimi odidejo na prostor, kjer se zagotavlja vecja
varnost. Šola nima posebnih zaklonišc.
Za ravnanje v casu potresa, požara, zracnega napada in drugih nevarnosti so v šoli še
posebna navodila za ravnanje uciteljev in ucencev.
10
8. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
8.1. Upoštevanje hišnega reda šole
V primeru kršitev Hišnega reda ukrepamo v skladu z zakonodajo in Pravili šolskega reda
ter Vzgojnega nacrta.
Do sprejetja Pravil šolskega reda in Vzgojnega nacrta pa v skladu s Pravilnikom o
pravicah in dolžnostih ucencev.
8.2. Veljavnost hišnega reda OŠ Mozirje
Hišni red pricne veljati 1. 9. 2008.
S hišnim redom se seznanijo vsi delavci in ucenci šole, starši in drugi obiskovalci.1
Na podlagi 31.a clena Zakona o Osnovni šoli in 12. clena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 81/06, 102/07) Osnovna šola Mozirje
doloca in sprejema
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MOZIRJE
S hišnim redom šola uredi vprašanja, pomembna za življenje v šoli, in sicer:
1. splošne dolocbe,
2. obmocje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni cas in uradne ure,
4. uporaba šolskega prostora,
5. organizacija nadzora,
6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in cistoce,
8. prehodne in koncne dolocbe.
1. SPLOŠNE DOLOCBE
1.1 Pravila hišnega reda veljajo za obmocje centralne šole in obeh
podružnicnih šol (Šmihel in Lepa Njiva).
1.2 Ucenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:
– uresnicevanju ciljev in programov šole,
– varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,
– urejenosti, cistoci, disciplini in prijetnem pocutju v šoli,
– preprecevanju škode.
1.3 Dolocila hišnega reda morajo spoštovati vsi zaposleni, ucenci in drugi
udeleženci vzgoje in izobraževanja.
1.4 Dolocila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje ucencev, upoštevanje
navodil uciteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:
– programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr.
športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi…,
– na prireditvah in predstavah, ki se jih ucenci udeležujejo v organizaciji šole.
1.5 Uporaba hišnega reda velja za celotni šolski prostor, površine in
zgradbe.
Ce so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi
uporabniki soglasno.
2. OBMOCJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR
Obmocje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v
upravljanje ali pa samo v uporabo, ki jih šola vzdržuje in za njih skrbi.
Te površine so:
– prostori šole (ucilnice, hodniki, sanitarije, telovadnica, jedilnica),
– športna dvorana,
– dohod do šole,
– otroško igrišce,
– nogometno igrišce z atletsko stezo,
2
– zelenice ob šoli in šolskem igrišcu,
– parkirišca ob vhodu v osnovno šolo in ob športni dvorani,
– ostale površine, kjer se ucenci in ucenke (v nadaljevanju ucenci) zadržujejo med
šolskimi dejavnostmi (šola v naravi, športni in kulturni dnevi…).
3. POSLOVNI CAS IN URADNE URE
3.1 Poslovni cas šole
Poslovni cas šole je dolocen s šolskim koledarjem. V casu pouka je šola vsak dan odprta
od 6.15 do 20. ure, v pocitnicah pa od 7. do 14. ure.
Ravnateljica lahko v izjemnih okolišcinah (prireditve, potreba po najemu prostorov,
izjemne razmere…) odredi, da šola zacasno posluje tudi druge dni.
3.2 Uradne ure
Uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 7.30 do 8. ure in od 12. do 14. ure, ob
sredah do 14.30.
V casu pouka prostih dni se poslovni cas in uradne ure dolocijo glede na organizacijo dela
in organizacijo letnih dopustov.
Uradne ure ne veljajo za ravnateljico šole, ki sprejme stranke po predhodni najavi, brez
najave pa v nujnih primerih in za poslovanje o pomembnih zadevah.
3.3. Organizacija pouka
Šola organizira pouk, dneve dejavnosti, ekskurzije, tecaje in druge dejavnosti v skladu z
veljavnimi normativi in standardi po urniku, ki ga sprejme z Letnim delovnim nacrtom
šole. V skladu LDN je tudi delovni cas uciteljev. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo
pedagoški delavci dolocen cas za sodelovanje s starši, in sicer:
– skupne in individualne govorilne ure,
– roditeljski sestanki,
– druge oblike sodelovanja s starši.
Uradne ure, govorilne ure in nacrtovani roditeljski sestanki so objavljeni v šolski
publikaciji in na spletni strani šole.
4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
4.1 Šolski prostor se uporablja
a) za izvajanje:
– vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ucencev šole,
– drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi
sklenjene pogodbe,
– dejavnosti, ki jih s sklepom doloci ustanovitelj,
– oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.
b) Delovanje politicnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.
c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v
prostorih šole izven pouka ali izven casa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, ce
v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.
3
4.2 Dostop v šolske prostore
Glavni vhod v stavbo na Šolski ulici 23 je namenjen vstopu v šolo ucencem tretjega
vzgojno-izobraževalnega obdobja, zaposlenim, obiskovalcem in najemnikom. Odprt je od
6.15 do 20.00 ure. Odklene in zaklene ga tehnicno osebje šole.
Vhod za ucence razredne stopnje je namenjen ucencem od 1. do 5. razreda za vstop
v šolo, njihovim spremljevalcem oz. staršem in zaposlenim. Odprt je od 6.15 do 16.30.
Stranski vhod v garderobo 6. razreda je namenjen vstopu ucencem 6. razreda. Odklene in
zaklene ga dežurni ucitelj in je odklenjen od 7.30 do 7.45 in od 11.20 do 12.30.
Stranski vhod v športno dvorano je namenjen ucencem 1. in 2. razreda in njihovim
spremljevalcem. Odprt je od 6.15 do 7.45, od 11.20 do 12.30 ter od 14.00 do 15.00.
Odklepajo ga uciteljice v jutranjem varstvu prvošolcev, zaklepajo ga dežurne uciteljice 1.
vzgojno-izobraževalnega obdobja. Odklepajo in zaklepajo ga tudi zaposleni glede na
urnik pouka in drugih dejavnosti, ki se izvajajo v telovadnici.
Ekonomski vhod je namenjen zaposlenim in dobaviteljem šolski kuhinji.
Glavni vhod v podružnicno šolo Lepa Njiva je namenjen vstopu v šolo vsem
ucencem, zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od
6.45 do 12.30.
Glavni vhod v podružnicno šolo Šmihel je namenjen vstopu v šolo vsem ucencem,
zaposlenim, staršem oz. spremljevalcem otrok in obiskovalcem. Odprt je od 6.45 do
12.30.
a) Prihajanje ucencev v šolo
Ucenci od 1. do 9. razreda, ki niso v jutranjem varstvu, lahko vstopijo v šolske prostore
15 minut pred dolocenim casom za pricetek pouka oz. programa. V šolo vstopijo skozi
garderobo, kjer odložijo obleko in se preobujejo v šolske copate.
Ucitelji odprejo ucilnice 5 minut pred zacetkom pouka (ucenci lahko v ucilnice vstopajo
pet minut pred zacetkom pouka).
Vstop v šolske prostore z rolerji, rolkami, skiroji, kotalkami… ni dovoljen.
b) Odhajanje ucencev iz šole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih ucenci zapustijo šolske prostore pod nadzorom
dežurnega ucitelja in odidejo domov.
Zadrževanje v šoli po koncanem pouku je dovoljeno samo ucencem vkljucenim v
organizirano varstvo, obiskovalcem popoldanske ucne pomoci, obiskovalcem
popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti.
Ucenec lahko v casu pouka izjemoma zapusti šolo ob ustnem ali pisnem soglasju staršev
in strokovnih delavcev šole.
V primeru, da ima ucenec v šoli zdravstvene težave (vrocina, slabost, bruhanje ipd.) ali
se poškoduje, mora razrednik ali drugi strokovni delavec obvestiti starše in se z njimi
dogovori o casu in nacinu odhoda ucenca domov.
Ucenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih lahko odidejo iz šole le v spremstvu staršev ali
s strani staršev pooblašcene osebe.
Na poti v šolo in iz nje ucenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Ucence 1. razreda v
šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in
o tem pisno obvestili šolo.
4
Ucenci se v šolo ne vozijo z motornimi kolesi. Prepovedana je vožnja z motornimi kolesi
in kolesi na zunanjih šolskih površinah. Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev
in drugih dražjih predmetov.
Starši, ki svoje otroke pripeljejo v šolo z avtomobilom, morajo upoštevati pravila
prometne varnosti.
c) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V
ucilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice ali
pomocnice, oz. po dogovoru z uciteljem. Zaradi varnosti lahko ravnateljica/pomocnica
gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
Najemniki uporabljajo s pogodbo dolocene prostore samo v dogovorjenem casu.
4.3 Pouk
Ucitelj je dolžan tocno zaceti in koncati ucno uro. Ce ucitelj zamudi vec kot 5 minut, so
ucenci dolžni sporociti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomešcanje.
Šolske ure se zacenjajo s pozdravom. Ucitelj na zacetku ure izpolni in uredi
dokumentacijo in preveri prisotnost ucencev pri pouku.
Med poukom so ucenci dolžni upoštevati dogovore o disciplini. Zaradi reševanja
vedenjske problematike lahko ucitelj poskrbi, da ucenec odide v šolsko svetovalno službo
ali k prostemu ucitelju. Ucenec od ucitelja dobi nalogo, ki jo mora opraviti.
Ucenci med uro ne zapušcajo ucilnice, ob koncu ucne ure zapustijo ucilnico šele, ko jim to
dovoli ucitelj.
5. ORGANIZACIJA NADZORA IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI
5.1 Tehnicni nadzor
Alarmni sistem je vkljucen v casu, ko ni nihce prisoten v šoli in se sproži ob
morebitnem vstopu nepovabljenih oseb.
5.2 Nadzor in dežurstvo uciteljev
Vsak strokovni delavec šole skrbi za nadzor v šolskih prostorih v casu pouka in izvajanja
drugih dejavnosti.
Dežurstvo strokovnih delavcev šole je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v
letnem delovnem nacrtu in na oglasni deski v zbornici in na hodniku. Dežurni ucitelji
opravljajo nadzor pred in po pouku in med odmori.
Dežurni ucitelji pokrivajo obmocje šole, ki jim je dodeljeno v razporedu, ki ga objavi
vodstvo šole. V primeru odsotnosti dežurnega ucitelja si le-ta zagotovi zamenjavo
oziroma mu jo doloci odgovorna oseba.
5.3 Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje
ukrepe:
– prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomockov ,
– pravila obnašanja v šolskem prostoru,
– uporaba zašcitnih in varnostnih pripomockov,
− upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v
primeru požara, oznake poti evakuacije),
− vaje evakuacije ucencev za primer nevarnosti,
5
− zagotavljanje preventivne zdravstvene zašcite (omarice prve pomoci, z zagotavljanjem
sanitetnega materiala v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …)
− ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca,
− upoštevanje nacrta varnih poti v šolo,
− dežurstva,
− drugi ukrepi.
5.4 Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav
Med poukom in v odmorih je ucencem kakršna koli uporaba mobilnih telefonov
prepovedana.
Ce ucenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo, mu ga ucitelj zacasno odvzame.
Odvzeti mobitel ucitelj zadrži. Razrednik o tem obvesti starše. Telefon prevzamejo
ucencevi starši.
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.
V šoli je ucencem prepovedana uporaba naprav, ki omogocajo kakršno koli avdio in video
snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to
dovoljenje vodstva šole).
Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli in uporabo razlicnih glasbenih
predvajalnikov.
5.5 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti
V šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje
alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev.
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive
za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijace).
Prav tako je prepovedano prinašanje omenjenih snovi v šolo, njeno okolico ali k
dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.
V šolske prostore in na zunanje šolske površine je prepovedano prinašanje pirotehnicnih
sredstev, hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov.
Ucencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali vecjih vsot
denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugace odtujene zgoraj omenjene stvari, šola
ne prevzema odgovornosti.
5.6 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem pocutju ucenca
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obvešcen o poškodbi ali
slabemu pocutju ucenca.
Ucenca je potrebno namestiti na varno mesto, nuditi nujno prvo pomoc in zagotoviti, da
ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem pocutju ucenca obvestiti razrednika
oziroma starše.
V primeru težje poškodbe, zelo slabega pocutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da
se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati reševalno postajo.
Tudi v tem primeru je potrebno takoj obvestiti starše.
6
6. VZDRŽEVANJE REDA IN CISTOCE
6.1 Vzdrževanje šolskega prostora
Vsi zaposleni morajo vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:
− varnost ucencem, ki ga uporabljajo,
− cistoca in urejenost,
− namembnost uporabe.
6.2 Dežurstvo uciteljev
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost,
ucenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih
šolskih prostorih.
Naloge dežurnih uciteljev:
– skrbijo za red in primerno disciplino med ucenci ter za njihovo varnost,
– nadzorujejo gibanje ucencev po prostoru,
– opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo ucenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na
pomanjkljivosti,
– kontrolirajo garderobe ucencev in poskrbijo, da so te urejene,
– v primeru izrednega dogodka ali poškodbe šolskega inventarja, napišejo porocilo in ga oddajo
vodstvu šole.
Naloge uciteljev in kuhinjskega osebja v jedilnici :
– skrbi za miren in urejen prihod ucencev v jedilnico,
– skrbi, da gredo ucenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
– skrbi, da ucenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
– skrbi, da ucenci po koncanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
– skrbi, da ucenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.
V casu malice oziroma kosila se v jedilnici zadržujejo samo tisti ucenci, ki malicajo
oziroma kosijo. Zadrževanje drugih ucencev v jedilnici ni dovoljeno.
Ucenci v jedilnico vstopajo samo v šolskih copatah.
7.4 Dežurstvo ucencev
a) reditelji
Razrednik vsak teden v svojem oddelku doloci dva ali tri dežurne ucence oz. reditelje,
katerih naloge so naslednje:
– skrbijo, da je ucilnica, kabinet ali prostor, v katerem ucenci delajo, vedno cist in
pospravljen, da je tabla pobrisana,
– ob prihodu ucitelja v razred ga seznanijo o odsotnosti ucencev,
– po koncani uri pocistijo tablo in uredijo ucilnico,
– po malici uredijo in pocistijo ucilnico,
– med odmorom za malico zadnji zapustijo ucilnico skupaj z uciteljem,
– v odmorih pazijo, da ne pride do poškodb inventarja in odtujitve lastnine,
– javljajo razredniku oziroma izvajalcu pouka nepravilnosti in poškodbe šolskega
inventarja,
– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelcna skupnost ali razrednik,
– ce ucitelj zamuja k pouku vec kot 5 minut, o tem obvestijo ravnateljico ali pomocnico
ravnateljice.
7
b) dežurni ucenci ob vstopu v šolske prostore
Na centralni osnovni šoli sta vsak dan dežurna dva ucenca. Pri glavnem vhodu dežura
ucenec predmetne stopnje (iz 8. ali 9. razreda). Pri vhodu na razredno stopnjo dežura
ucenec razredne stopnje (iz 5. razreda). Vrstni red dežurstva doloci razrednik.
Glavna naloga dežurnih ucencev je spremljanje dogajanja na šolskih prostorih in o tem
obvešcati dežurne ucitelje in vodstvo šole.
Naloge dežurnega ucenca in pravila dežurstva:
– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15 (predmetna stopnja) oziroma do 13.00 (razredna
stopnja),
– obiskovalce dežurni ucenec ob prihodu vljudno pozdravi in povpraša po imenu in
namenu obiska. Podatke citljivo vpiše v zvezek dežurstva, nato obiskovalce napoti
tja, kamor so namenjeni,
– ko se pricne pouk, dežurni ugasne luci, ki so po nepotrebnem prižgane (garderoba,
hodnik, WC …),
– v garderobi zloži cevlje, ki niso na svojem mestu, pobere in obesi oblacila ter odstrani
morebitne smeti,
– dežurni ucenec sedi tako, da ima ves cas pregled nad dogajanjem v garderobi,
– v casu dežurstva je prepovedana uporaba mobitela ali razlicnih predvajalnikov glasbe,
– med dežurstvom lahko zapusti svoje mesto samo takrat, ko je to nujno zaradi
obiskov gostov ali po navodilu šolskih delavcev,
– med odmori ne zapušca svojega mesta (razen za malico),
– zadrževanje drugih ucencev ob dežurni mizi ni dovoljeno,
– dežurni ucenec po vsakem odmoru pregleda hodnike, garderobe, sanitarije in poskrbi
za urejenost teh prostorov,
– svoja opažanja dežurni zapisuje v zvezek dežurnega ucenca in ob koncu dežurstva
poroca dežurnemu ucitelju,
– ob koncu dežurstva ucenec poišce dežurnega ucitelja, ki pregleda zapise, in se v
zvezek podpiše,
– zamenjavo dežurstva lahko odobri samo razrednik v dogovoru z dežurnim uciteljem,
– dežurni ucenec mora poskrbeti za to, da manjkajoco snov prepiše in opravi dano
domaco nalogo.
c) dežurni ucenec v kuhinji
V kuhinji dežurajo ucenci 6. in 7. razreda predmetne stopnje. Vrstni red dežurstva doloci
razrednik. Dežurni ucenec po navodilih kuhinjskega oseba dvakrat dnevno odhaja po
pripravljene obroke hrane v Vrtec Mozirje.
Naloge dežurnega ucenca v kuhinji in pravila dežurstva:
– dežurstvo traja od 7.00 do 13.15,
– ucenec pregleda, da so mize, na katere bo postavil malico, ciste,
– ucenec pomaga kuharici pri pripravi malice,
– po malici pocisti mize v jedilnici in po potrebi okoli miz tudi pomete,
– dežurni ucenec pripelje malico v zbornico in jo po koncanem odmoru tudi odpelje,
– dežurni ucenec se ne zadržuje na hodnikih,
– dežurni ucenec ugasne luci v jedilnici, ki so prižgane po nepotrebnem,
– v casu dežurstva ne zapušca jedilnice, razen ko mora razvoziti malico,
– po kosilu dežurni pomaga kuharjem pospraviti ostanke hrane iz krožnikov,
– pobriše in pomije mize, poravna stole in pospravi vozicke za hrano,
– dežurni ucenec poskrbi, da je po koncanem dežurstvu jedilnica (mize in stoli)
pospravljena in cista.
6.3 Šolska prehrana
Cas, nacin in pravila ravnanja v casu zajtrka, malice in kosila doloci šola v letnem
delovnem nacrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.
8
6.4 Šolska kuhinja
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske
prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo
za vzdrževanje opreme.
Malica v razredu
Malico prinašajo v oddelke ucenci, ki jih doloci razrednik (reditelji za malico).
Reditelji oddelka s pomocjo ucitelja skrbijo, da se:
− prevzame malico po koncani 2. šolski uri ,
− malico razdeli na kulturen nacin,
− po malici vrne posodo in ostanke malice v kuhinjo,
− po malici skupaj z drugimi ucenci oddelka ocisti ucilnico.
Za malico je namenjenih najmanj 10 minut. Potek prehranjevanja v casu malice spremljajo ucitelji, ki
poucujejo 2. šolsko uro v razredu.
Kosilo
Ucenci in ucitelji morajo upoštevati:
– urnik, ki ga šola doloci z letnim delovnim nacrtom,
– pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
– pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.
Jedilnik za tekoci teden je objavljen v jedilnici in na spletni strani šole.
7. DRUGO
7.1 Nacin informiranja ucencev, staršev in zaposlenih
Šola zagotavlja informiranost ucencev z
– obvešcanjem na oglasni deski,
– obvestili po šolskem radiu,
– obvestili na spletni strani šole,
– raznimi pisnimi ali ustnimi obvestili po uciteljih ali svetovalni službi,
– s šolskim glasilom.
Informiranje staršev se izvaja
– z obvestili na roditeljskih sestankih,
– z obvestili na govorilnih urah,
– s pisnimi obvestili po ucencih ali klasicni pošti,
– z obvešcanjem preko telefona,
– z obvestili na spletni strani šole,
– s šolskim glasilom,
– z obvestili v javnih medijih.
Informiranje uciteljev in ostalih zaposlenih se izvaja
– s pisnimi obvestili na oglasni deski v zbornici,
– z ustnimi obvestili na sestankih kolegijev ali konferencah,
– z obvestili na spletni strani šole,
– po šolskem radiu,
– preko elektronske pošte,
– s šolskim glasilom.
9
7.2 Vedenje na šoli
Ucenci redno obiskujejo pouk in druge šolske dejavnosti, v katere so vkljuceni. K šolskim
dejavnostim prihajajo tocno. V primeru zamude se opravicijo. Ce je izostanek
neutemeljen (ne glede na trajanje zamude), se o tem obvesti starše in zabeleži
neopravicena odsotnost.
K pouku ucenci prinašajo pripomocke, potrebne za nemoten potek pouka, poslušajo
razlage in navodila uciteljev, izvajajo zastavljene naloge in ne motijo pouka z
dejavnostmi, ki ne sodijo k ucnim dejavnostim (klepetanje, povzrocanje hrupa in nemira
idr.). Ucenci prav tako redno pišejo domace naloge in se ob odsotnosti od pouka
pozanimajo, kakšne so njihove šolske obveznosti.
Med poukom in odmori v šolskih prostorih ucenci ne tekajo, se ne spotikajo, ne prerivajo,
zmerjajo, žalijo in ne kricijo. Ucenci prav tako ne smejo zapustiti pouka oz. šolskih
dejavnosti ali se oddaljiti od šolskih prostorov med odmori brez dovoljenja razrednika oz.
dežurnega ucitelja.
Petminutni odmori so namenjeni pospravljanju in urejanju ucilnice, zamenjavi ucilnic,
ucenci pa se v tem casu v razredu mirno pripravljajo za naslednjo uro pouka.
Pravila medosebnega vedenja
Da se bomo v šoli dobro razumeli, gojili kvalitetne medosebne odnose in bo naša
komunikacija kar se da dobra, ucenci in strokovni delavci upoštevajo naslednja pravila:
• na poti v šolo in v prostorih šole bodi prijazen,
• po potrebi se zahvali in opravici,
• poskrbi za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz,
• do uciteljev, delavcev šole in sošolcev bodi spoštljiv in vljuden,
• spoštuj pravice ucencev in vseh delavcev šole,
• imej spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, cloveškega dostojanstva, eticne
pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
• s svojim vedenjem ne ogrožaj ali vznemirjaj drugih (nadlegovanje, fizicno ali psihicno
ustrahovanje, grožnje idr.),
• na zacetku šolskega dneva ali ure se ucenci in ucitelj pozdravijo, ucenci pa so dolžni
pozdravljati tudi vse ostale delavce šole.
7.3 Odnos do inventarja
Do šolskega in tujega inventarja imamo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa
odgovoren odnos in pazimo, da se le-ta ne unicuje (ne razbija, ne kruši, ne cecka se po
mizah, stenah, tleh, omaricah idr.). Ucenci in ucitelji so dolžni vzdrževati urejenost ucilnic
in šolskih površin. Namerno povzroceno škodo so ucenci dolžni poravnati.
7.4 Ravnanje v izrednih razmerah
V casu izrednih razmer ali v pricakovanju le-teh je dolžnost vseh delavcev šole, da
poskrbijo za varnost ucencev. V takih primerih je nujno spoštovati vsa navodila, ki jih
izdajajo odgovorni delavci štaba civilne zašcite in vodilni delavci šole.
V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko zgradbo, ucitelji neposredno vodijo
oddelke ali skupine ucencev ter z njimi odidejo na prostor, kjer se zagotavlja vecja
varnost. Šola nima posebnih zaklonišc.
Za ravnanje v casu potresa, požara, zracnega napada in drugih nevarnosti so v šoli še
posebna navodila za ravnanje uciteljev in ucencev.
10
8. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
8.1. Upoštevanje hišnega reda šole
V primeru kršitev Hišnega reda ukrepamo v skladu z zakonodajo in Pravili šolskega reda
ter Vzgojnega nacrta.
Do sprejetja Pravil šolskega reda in Vzgojnega nacrta pa v skladu s Pravilnikom o
pravicah in dolžnostih ucencev.
8.2. Veljavnost hišnega reda OŠ Mozirje
Hišni red pricne veljati 1. 9. 2008.
S hišnim redom se seznanijo vsi delavci in ucenci šole, starši in drugi obiskovalci.

Dostopnost